A14:20Littra.      Notarum explicatio.                                          Tunnor. Cappor. Åhrligt.    Sommarlass.
                                                                                                                         uthsäde.   höö.  
   Wästtibble by består af twå hemman och 2 skatteuthjordar
   der herr Clas Hägerstierna medh sedermeera ett der af till konglig
    maijtt och cronan reducerat bliwet för dess efterlämpnadhe
   änkiefruu, har altså mist sätheries frijheeten och har allenast
   nu qwar i byn ett hemman och en uthjordh. Den an-
   dra uthjorden bruukas under Skråmsta af bondhen
   Anders Mattzon.
A. Heehla byn har uthsädhe dhet ena åhret i norra gierdet af leera,
   klapper och swarttmylla, till                                                      48.   16.
B. Det andra åhrs uthsäde i södra gierdet af leera, klapper och
   mulljordh, till                                                                            27.   16.
C. En wrett afstängd ifrån norra gierdet och lagdt till dhet södra
   efter som dhet norra är större än dhet södra, af samma slagz
   jordhemon,                                                                                3.     6.
D. En åkerfiell bruukas till heehla by men ligger innom
   Skråmsta gierdet, är för den orsaken skull kommit att häfw-
   das af Wästttibble boerne för det Skråmstaboerne få lof att
   drijfwa sin booskap genom Wästtibble boernes åkergierde,              16.
                                       Giör gillhopa,                                       31.     8.
            Blifwer åhrligt uthsädhe,                                                                        39.     28.
F. Ängh i groof ängen består af hårdhwall, till                                                                           25.
G. Stoorängen af skönwall beblandat medh små starr, till                                                          65.
                                       Giör tillhopa,                                                                                    90.
H. Beteshagar till bägge uthjordarna skoghlupne.
J. Häst haga till heehla byn af magert muhlbete bland skogh och berg.
   Till denne byn är tämmeligh gott muhlbete och skogh till gärdzle
   och weddbrandh nödtorfftigt, sampt något ungh timmerskog
   der dhe få behålla dhen twiste platzen som är dhem emellan och
   Öhnsta boerne i Broo sochn. Intet fiske eller fiskewattn.
   Elliest är här till inga andra lägenheeter, des förutan
   äre här till 4 stycken torpp som giöra sina dagzwärcken till byn
   och finnes hwar och en jämpte dhes ägor litterade och
   nummererade, nembligen.
No 1. Mattz Bengtsson, lyder under cronohemmanet, har uthsädhe dhet
K. ena åhret af moojordh, till                                                        1.   24.
L. Andra åhrs uthsädhe af dito jordmon, till                                   1.   20.
                   blifwer åhrligen                                                          1.   22.
   Äng hemma wedh järdet,
2. Anders Mårtensson sammaledes under cronohemmanet.
M. Har uthsädhe dhet ena åhret af moojord, till                             1.     4.
N. Det andra åhrs uthsädhe af dito jordmon,                                 1.   24.
                  Blifuer åhrligt uthsäde,                                                                      1.   14.
   Äng hemma wedh torpet, af måssbåtz, till                                                                          2.
3. Johan Hansson, bruukas under dhen uthjorden som lyder
   till Wästtibble frällsehemman, har uthsädhe det ena åhret
O. af moojordh, till                                                                       1.     8.
P. Det andra åhrs uthsädhe af klipperjordh, till                               1.   24.
               Blifuer åhrligit uthsädhe,                                                                      1.   16.
   Ängh under torpet, af måssbottn,                                                                                       3.
4. Pehr Erichsson, brukas under Wästtibble frällsehemmanet.
Q. Har uthsädhe dhet ena åhret af mojordh, till                              1.   24.
R. Det andra åhrs uthsäde af dito jordemån,                                  1.   16.
                Blifuer åhrligen,                                                                                  1.   20.
   Ängh hemma under torpet af hårdwall till 1/2 sommar lass, hafwer des
   uthan skogzängh tillhopa med no 2, hwardera 1 1/2 sommar lass af
   starrwall som denne gången intet kunde aftagas för
   wattn skull.
          Grannarna i byn.
No 1, Hans Hansson, cronohemman består af 1 mantahl á 9 öreslandh.
   Har uthsädhe dhet eena åhret till 13 tunnor 20 1/2 cappa, dhet andra
E. åhret 8 tunnor 25 1/4 cappa, i wreeten E, 1 tunna 8 cappar, gör åhrligen,     11.   23 6/8.
   Ängh in alles, till                                                                                                                      25 5/16.
2. Mattz Mattzon, frällsehemman består af 1 mantahl 9 öresland.
   Har uthsädhe till hemmanet dhet ena åhret 13 tunnor 20 1/2 capp
   andra åhret 8 tunnor 25 1/4 cappa, giör åhrligen,                                            11.     6 7/8.
   Åker till uthjorden dhet ena åhret 10 tunnor 19 1/2 cappa, dhet andra
   åhret 6 tunnor 26 3/4 cappa, giör åhrligen,                                                        8.   23 1/8.
   Höö in alles både för hemmanet och uthjordhen, till                                                                  45.
   Item en skatte uthjordh, bruukas af bonden Anders Mattz-
   sson i Skråmsta under fru Anna Fallkensteens
   hemman der sammastädes består af 7 öreslandh, är
   lijka i åker och ängh och i alla stycker medh dhen före
   nämbde uthjorden.
   En wreet som bruukas till samma uthjordh i refusion  
   moot dhe andras torpp, består af 1 1/2 tunna.