A14:26                      Notarum explicatio.                   Tunnor. Cappor.  Åhrligt.   Sommar lass.
                                                                                                         uthsäde.  höö.
                                                                                                  tunnor. cappor.  
   Österby består af 2 1/2 hemman á 27 öreslandh i byamåhl.
A. Hafwer åker till dhet ena åhretz uhtsädhe af klapper, leer och mo-
   jordh, kring om backarna,                                            33.
B. Dhet andra åhrs uthsädhe af leera och swarttmylla sampt lijtet
   mojordh kringh backarna,                                            35.
C. Ödes åker i bägge gärderna som lijkwähl är godh jordh, men
   af lägen från byn, är dhem intet beräknadt,                      9.
D. Siöängen af lijtet hårdwall widh gärdesgårdarna men mästedeelen
   starr, till                                                                                                                  100.
E. Lööthängen af hårdwall,                                                                                            8.
F. Kierrängen af skiönwall och smått stagg, till                                                              16.
                    Giör tillsammans,                                                                                   124.
G. 3 stycken betes hagar till heehla byn.
   Till byn finnes tall och granskogh till gärdzle och weddebrandh
   nödtorftigt, ingen timmerskogh. Medellmåttigt muhlbete e-
   mellan bärgen. Fiskie i Håga wijken af ringa wärde, doch fåås
   om wåhren gäddor och om sommaren medh ryskior litet
   rudor iblandh, siön begynnar alt meer och meer groo igen
   öffwerst i wijken. Fleere lägenheeter finnes här intet.
No.              Grannarna.
1 } Pehr Jonsson och Erich Andersson, konglig maijttz hemman 1 heehlt
2 }
   á 7 öreslandh, hafwer uthsädhe dhet ena åhret 8 tunnor 17 21/27 cappa, det
   andra åhret 9 tunnor 2 10/27 cappa, giör åhrligen,                                8.   21 2/27.
   höö in alles,                                                                                                          32 4/27.
aa. En mager beteshaga.
3. Befallningzmans Nillss Rases skattehemman 1 heehlt, á 14 öreslandh
   i byamåhl, hafwer uthsädhe dhet ena åhret 17 tunnor 3 15/27 cappa, dhet
   andra åhret 18 tunnor 4 20/27 cappa, giör åhrligen,                            17.   30 4/27.
ab. En wreet af leera till såås hwart annat åhr,                     2.   28.
   Höö in alles,                                                                                                         64 6/27.
4. Staffan Ehrsson, cronohemman 1/2, á 6 öreslandh, har uthsädhe dhet
   ena åhret 7 t:r 10 18/27 cappa, dhet andra åhret 7 t:r 24 24/27 cappa, giör åhrl, 7.  18 4/27.
   höö in alles,                                                                                                          27 15/27.
 bc. En lijten beteshaga af mellmåttigt beete.