A14:28               Notarum explicatio.                                 Tunnor. Cappor. Åhrligt.     Sommar lass.
                                                                                                               utsäde.       höö.
                                                                                                       tunnor. cappar
   Ahlby består af 2 hemman om 14 öreslandh i byamåhl.
A. Hafwer åker till dhet ena åhrs uthsädhe af leera, swartmylla,
   moo och jääsjordh kring backarna,                                       17.
B. Andra åhrs uthsädhe af leera och swartmylla,                       15.
C. Ahlby ängh består af starrwall uthi skogen måssbåttn, swår till
   bärga i wåta åhr,                                                                                                   60.
   Skogh till gärdzle och weddebrandh nödtorfftigt, något löfskogh,
   tämmeligt godt muhlbete på skogen. Intet fiskie.
No.           Grannarna.
1. Pehr Andersson, cronohemman 1, á  7 öreslandh, hafwer uthsädhe
   dhet ena åhret 8 tunnor 16 cappar, det andra åhretz uthsädhe 7 tunnor 16 capor.
 aa. Noch i twenne wreetar moojordh till 3 tunnor, blifuer in alles åhrligen,  9.   16.
 ac. Ängen alles i byängen till 30 sommar lass, noch en lijten ängztäppa
   wedh dhen ena wreeten 1/2  sommar lass, giör tillsammans,                                   30 1/2.
2. Erich Johansson, aecademie hemman 1, á 7 öreslandh, hafwer
   i åker och ängh lijka medh den förra, ab förutan twenne
   wreetar af leera och mojordh till, såås hwart annat åhr,            2.   24.
NB. Byn bör deehlas effter öre och örtugh, förty cronohemmanet
   lyder i åkern och skogen. Cronohemmanetz åker ligger
    mästedeehlen öde och obrukat, emedan
   2:ne åboer och dhen ena som nu är dher ifrån, intet oppkiört
   åkern hwadh på hans anpart är tillkommit.