A14:30Littra.                      Notarum explicatio.

   Wij sätherij består af 2 heman och 32 1/3 örsland, hafwer uthsäde det
   ena åhret medh torpen till 48 tunnor 17 cappor, der af.
A. God sandblandat leerjord,                                                    10.   11.
B. Dito sandjord som med föga någon annan jord är blandat,    29.     8.
C. Torpåkrarne till denne åhrwäg af sand och öhrjord, till            5.   30.
   Noch hörer här till en åkerfiell, qwarnåkren kallat, belägen
   uthi Eckla åker näst in till Ahlby som på denne charta
   icke ähr affattatt, innehållett af sandjord, till                               3.
   Det andra åhrs uthsäde bestiger till 51 tunnor 5 cappar, der af
D. lerjord och swart mylla  sandblandat, till                                11.     7.
E. Dito sandjord hwar i ähr inrächnadt torparens åker som
   dem efter behag af bysens åker gifwet ähr,                             26.   16.
F. Dito lööss swartmylla nästan oduglig för des sidländige
   jordwall, hwar af fölier att wild senap tager öfwer hand,          11.   12.
G. Dito torp åkren af samma jordmon, till                                   2.     2.
   Uthaf föregående blifwer åhrligen 49 tunnor 27 cappar, der af
   god jord af första graden,                                                                     10.   25.
   Af tredie graden,                                                                                  29.   12.
   Af sidsta graden,                                                                                    9.   22.
    Engiarna innehålla in alles 76 lass, der af
   hafwer denne gård en eng, eller bästa ängen uthi storengen
   nedan Yttergrans kyrka med de andre häradz boer bestående
   i twenne tegar en stor och en lijten, hwilken ännu icke
   afmätt ähr, efter ingen af gårdzfolcket wiste gifwa besked
   huru wijda de sig strächte eller hwar rätta måhlstenarne
   stodo för ähn de närstötande eller alla som i ängen dehlachtige
   ähro komma tilstädes, doch berächnas efter den underrättelse
   som då gafz till starhöö,                                                                                       70.
H. En hästhage afstängt till eng, kan fås af små star, till                                               3.
J. Dito några fiellar uthi Nybbellbacka eng som folio 39 igenfinnes,
   af hårdwall, till                                                                                                       3.
   Uthmarken här till ähr wähl något wed byn uth med siöstranden af
   ung tall och granskog till gerdefång, men föga muhlbete för
   den torra jordwall, elliest hörer här till en skogzfiell belägen
   wedh endan på Ullfiählen, af god skog med timber ibland, hwil-
   ken folio 39 igenfinnes. Tämmelig godt fiske uthi  Swartbäckz-
   wiken så wähl som uthi Ullfiälen som doch mäst ähr gallstrandt.
   En ny anlagd trägård och humblegårdh.

               Hemanen.
   Det ena hemanet waret skattehemman som består af 25 1/3 örsland, hafwer
   åhrligitt uthsäde, till                                                                              39.   1 2/3.   59 1/2.
   För uthan desse ägor hafwer detta hemman en åkerfiell hwardera åhret
   om 2 tunland, belägen emellan Åhlby och Ekla gärden och eng i storengen 
   tillijka med en skogzfiell wed Yttergrans kyrka, noch en fiell som af-
   mätt ähr folio      om 1 3/4 tunland.
   Det andra hemanet waret cronohemman om 7 örsland, uthsår åhrligen, 10. 25 1/3. 16 1/2.
   För desse heman hålles muntering af fru Ebba Planting.