A14:32Litter.             Notarum explicatio.                                    Tunnor. Capar. Åhrligit.  Höö.
                                                                                                                      utsäde.  sommar lass.
   Segersta ladugårdh hafuer fordom bestådt af 3:ne hemman,
   är och sedan bebygdt till ladugårdh.
A. Hafuer uthsädhe i södergiärde af leerjordh, till                         36.  14.
B. Moblanda leera i samma giärde,                                              14.    5.
                 Giör till hopa,                                                             50.  19.
C. Andra åhrs uthsäde i norrgiärde af leerjordh,                           35.  16.
D. Löösslänna på ett stycke som kallas Kiyrklande,                       2.  20.
                  Giör till hopa,                                                            38.    4.
                  Åhrligit uthsäde,                                                                       44.   11 1/2.
E. Engarna windbroengen af måssbottn och en deel hårdhwall,                                       75.
F. Lillengen af måssbottn och litet hårdhwall, till                                                              60.
G. Dalkars engen af måssbottn, till                                                                                   4.
H. Holm engen af hårdhwall och en deel måssbottn,                                                      120.
   Hööslag på dikesrenerna, till                                                                                        20.
                Giör till hopa.                                                                                               279.
J. Hagarna, en koohaga som består af medelmåtig beet och
   är medh tall och granskogh öfwerwäxt.
K. En lijten haga der bredwijdh som kallas Häldagz hagen,
   består och af litet beet.
L. Een hästhaga neder wijdh siöön af medelmåttig beet.
M. En hummelgårdh straxt åfwan för gården som bestå
   af 388 pukor.
N. En hummelgårdh nedan för gården wijdh siöön
   som består af 535 pukor.
O. En llijten trägårdh straxt bakom ladugården.
P. Uthmarken till denne gårdh består af tall och gran
   skogh, att der finnes wedhebrandh och gierdzlefång.
Q. Eelliest är en uthuggen skogzbaka som säges och höra
   till Segersta, effter denne uthwista linien som går
   från ett rör wijdh Sinkar torp, up till rustmästar
   Daniels torp, der intet rör finnes igen.
   Godt fiske i siöön och inga flere lägenheeter.
R. Warandes nu apart gambla Ekholmsundh som en
   arendator besitter och arenderar broon, hafuer intet
   mehra än en eng som kallass Härrhagen, der han
   kan slå 18 lass höö på, der hoos en trägårdh medh
   gemene fruckträän uthi och ett nothwarp i
   Grytt wijken. Inga flere lägen heeter.

          Effterfölliande torpare.
No 1. Johan Staffanssoni Giettorpet på Åby egor.
a. Uthsädhe ena åhret af moblanda lera, 2 tunnor 13 cappor. b. Andra åhret af
   samma jordhmon, 2 tunnor 12 cappor.  Åhrligit uthsäde,                       2.   12 1/2.
c. Eng af mossbottn medh biörk och hasselskogh öfuerwäxt,                                     12.
2. Matz Andersson i gambla Rättar torpet på dito egor.
a. Ena åhret af moblanda leera, 22 1/4 cappa.  b. Andra åhret
   i en wreet som har legat till ett ödestorp, af dito jord 13 cappar. Åhrlig,        18 5/6.
c. Eng af måssbottn medh skogh bewäxt,                                                                  8.
3. Mats Johansson i Pijna torpet på samma egor.
a. Ena åhret af moblandad leera, 7 tunnor 5 1/2 cappa.  b. Andra åhret af sam-
   ma jordmon, 5 tunnor 20 1/2 cappa.  Åhrligit uthsäde,                            6.   13.
c. Skog eng af måssbottn, till                                                                                     8.
d. En bets haga medh tall och gran bewäxt.
4. Erich Matsson i Grindtorpet är skogwachtare på Segersta egor.
a. uthsäde ena åhret af moblandad leera, 17 1/4 cappe.  b. Andra åhret sam-
   ma jordhmon, 14 1/4 cappa. åhrligit uthsäde,                                                15 3/4.
c. Eng af måssbottn medh skogh bewäxt,                                                         2 1/2.
5. Fontinieurn Johan Massons torp på Segersta egor.
a. Ena åhret af moblandad leera, 2 tunnor 12 capa.  b. Andra åhret af dito
   jordhmon, 1 tunna 29 capar. Åhrligit uthsäde,                                          2.   4 1/2.
c. Eng af mossbottn och en deel hårdhwall med skogh bewäxt,                                   8.
6. Antone Staffansson i Rättar torpet på Segersta egor.
a. Det ena åhret af moblandad leera, 1 tuna 21 cape.  b. Andra åhret
   af samma jordmon, 24 3/4 capa. Åhrligit uthsäde,                                     1.   6 7/8.
c. Hööslag i en liten eng af hårdhwall medh hasselskogh bewäxt,                                 3.
7. Sijman Rassmusson i Kijfwinge torpet på Kijfwinge egor.
a. Uthsäde ena åhret af moblandad leera, 29 1/4 capa.  b. Andra åhret af
   dito jordmon, 18 1/2 capa. Åhrligit uthsäde,                                                  23 7/8.
c. Eng af måssbottn, till                                                                                               6.
8. Johan Christersson i Kijfwinge torpet på Kijfwinge egor.
a. Uthsäde i en wreet af moblandad leera, 1 tuna 25 capar. Åhrligen,              28 1/2.
b. Eng af måssbottn i samma wreet, till                                                                        5.
9. Daniel Ifwarsson i Rustmästar torpet.
a. Uthsäde i 2:ne wreetar wijdh landzwägen, den ena af moblandad
   leera, den andra af leerjordh 2 tunnor 31 3/4 capa.  b. Andra
   åhrs uthsäde i 2:ne wreetar af  moblandad leera, åfwan för torpet,
   2 tunnor 16 capar. Åhrligit uthsäde,                                                        2.  23 7/8.
c. Hööslag i en eng af måssbottn, till                                                                            9.
10. Hans Johansson i Segersta torpet.
a. Ena åhret af moblandad leera 2 tuna 17 1/2 capa.  b. Andra åhret af
   dito jordmon, 1 tuna 13 1/8 capa. Åhrligit uthsäde,                                   1.  15 5/16.
c. Eng af måssbottn och en deel hårdhwall, till                                                              3.
11. Anders Matsson i Sinkar torpet.
a. Ena åhret af mojordh, 1 tuna 17 1/4 capa.  b. Andra åhret af
   leera något moblandad, 1 tuna 8 1/2 capa. Åhrligit uthsäde,                      1.  12 7/8.
                                                                     ingen eng.
12. Johan Michelsson i Trägårdz torpet.
a. Ena åhret af mojordh, 1 tuna 30 1/4 capa.  b. Andra åhret af mo-
   blanda leera, 1 tuna 7 1/2 capa. Åhrligit uthsäde,                                       1.  18 7/8. ingen eng.
                                                            ingen eng.
13. Olof Siffersson i Tegeldrängz torpet.
a. Ena åhret af moblandad lera, 22 1/2 cappa.  b. Andra åhret af
   mojordh 18 1/8 cappa. Åhrligit uthsäde,                                                         20 5/16. ingen eng.
                                                                ingen eng.
14. Erich Nilsson i Wättsta torpet på Tijhlbo egor.
a. Uthsäde i en wreet af moblandad leera och en deel löösslänna som
   2:ne till honom ligga i skiffte med och hafwa lijka hwar till 2 tunnor
   4 7/12 cappa.  b. Andra åhret af leera något moblandad, liggandes och i hoop
   i skiffte i Tijhlbo giärde till 1 tuna 27 2/3 cappa wardera. Åhrligit uthsäde,   2.    4.
c. Hööslag i en eng som kallas måssan och består af måssbottn,
   i hwilken eng 8 går i skiffte med hwarandra, 5 under
   Segersta och 1 under Arnö, der hoos 2:ne bonder i Tijhl,
   kan hafwa hööslag wardera,                                                                                      3.
15. Jönss Johansson i Wättsta torpet på dito egor, hafuer lijka
   mycket i åker och eng som den näst föregående.
16. Erich Adnersson i Wättsta torpet på dito egor, lijka i samma
   åker och eng som dhe 2:ne näst föregående.
17. Anders Olofsson i Wättsta torpet på dito egor.
a. Uthsäde ena åhret i samma wreet som dhe 3:ne hafwa
   uthi, men för sig sielf och består af moblandad leera, 1 tuna
   10 cappar.  b. Andra åhret af leerjordh något moblandad liggiandes
   i Tijhlbo giärde till 1 tuna 11 3/4 capa. Åhrligit uthsäde,                               1.   10 7/8.
c. Hööslag på måssan, till                                                                                             3.
18. Bryngel Pärsson i Tijhlbo torpet på Tijhlbo egor.
a. Uthsäde dena åhret af leerjordh något moblandad, 1 tuna 18 1/4 capa.
b. Andra åhret af dito jordmon 1 tuna 5 cappar.  c. Ett stycke
   åker i Tijhlbo giärde till 10 cappor giör tillhopa, 1 tunna 15 cappor. Åhrlig, 1.  16 5/8.
   Hööslag på måssan som dhe föregående, till                                                               3.
19. Nilss Nilsson i Wäderqwarns torpet.
a. Ena åhret af mojordh, 1 tunna 11 3/4 capa.  b. Andra åhret af moblandad
   lera 1 tunna 5 cappor. Åhrligit uthsäde,                                                      1.    8 3/8.
c. Ingen eng uthan en litet haga nedan för qwarne af skarp beet.

   Till denne gårdh äro inga flere lägenheeter när widh belägne,
   uthan åthskillige engiar och torp på andra af lägnare orter
   hwilka speciation skola aftagne blifwa.