A14:34                   Notarum explicatio.              Tunnor. Fåth. Åhrligt uthsäde. Sommar.
                                                                                           tunnor.  fath.     lass.
A. Skiäklinge, bytt ifrån cronnan till hans excellens herr
           Fabian Wrede, hemman  1.
B. Åker i norr giärdet leer och sandmylla medh klappersteen,  5.    8.
C. I söder giärdet leerjordh,                                                    4.
             Ibidem kiärjordh,                                                       2.  16.
D. Östra giärdet lerjord,                                                        14.  16.
             Åhrligit uthsäde,                                                                     13.   4.
E. Ängen mycket swag och mäst medh skogh och buskar, hårdwall,                 4.
             Ibidem starr,                                                                                       8.
   Föruthan dhetta hafwer dhetta hemmanet 2 stycken
   ängztegar i Yttergrans stooräng som denna gången
   inthet kunde mätas emedan wattnet stodh dher
   öfwer, men fåås effter bondens bekännelse små starr,                                    6.
F. På dhenna byns ägor ligger ett torp, benämbdt Kastorpet.
G. Åker inalles leer och sandblandat jord,                                1.  14.
            Sår halfparten om åhret,                                                          23.
H. 2 stycken små ängar skogh och backota kan få starrhöö
            mellan buskarna,                                                                                 3.
J. Äng till torpet, hårdwall á                                                                             2.
K. Är en äng som berättas förr hafwa legat till dhenna
   bolbyn män brukas nu under Nyckelby, småstar till,                                      8.

   Skogzmarken är lång och smahl, kan fåås giärdzle och
   wedebrandh till nödtorffta, item muhlbete.
   Fiske i Hummelwijken, 2 nootwarp.
   En liten humbelgårdh och inga flere lägenheeter.