A14:36Littra.          Notarum explicatio.                                         Uthsäde.   Eng.
                                                                                                åhrligen.  Sommar lass.
                                                                                                tunland.
   Appala by består af 4 heman alla lijka stora, hwarföre kongliga rådet
   greff Fabean Wrede rustar, hafwer uthsäde det ena åhret
   till 38 tunnor 15 cappar, der af
A. god lerjord, till                                                           24.  20.
B. Dito hårdbrukat lerjord, till                                           7.  21.
C. Dito sidländig swartmylla och moblandat jord, till          6.   6.
   Det andra åhrs uthsäde bestijger till 36 tunnor 18 cappar, der af
D. god lerjordh klapurblandat, till                                    20.  25.
E. Dito hårdbrukat lerjordh,                                              6.    5.
F. Dito sidländig swartmylla och klapurblandat mojord, till 6.    8.
   I twenne stycken wretar mojord, swartmylle blandat, till 3.  12.
   Uthaf förestående uthsäden blifwer åhrligen till byn, 37 tunnor 16 1/2 cappor, der af
   god jord af första graden,                                                              22.  22 1/2.
   Af andra graden,                                                                             6.  29.
   Af tredie graden,                                                                             7.  29.
H. Engen bestående af gådt hårdwals höö, till                                                    80.
J. Långtorpet hafwer uthsäde åhrligen af moo och skogzjord, till         2.
K. Eng der hooss af mosshöö, till                                                                        4.
   Uthmarken består af godt gerdzle och wedebrand sampt något löff-
   skog, godt muhlbete, twenne hagar till hwar gårdh som för
   dess ringa widd ähro af föga wärde. En rödning Dahlkars-
   rödningen kalladt, ähr för någon tijd sedan afrögd och instängt
   att bruka till eng, men såsom det af sådan jordmon ähr att
   hon lärer föga göra skähl för eng, uthan kan blifwa tien-
   lig till en god beteshage. Fiske wattn till denna by ähr
   wähl tillijka med Sandwijk som på desses ägor wed siöstran-
   den afgärdat ligger, men alt gallstrandt som ike mehr ähn
   till twenne notewarp och intet katziastelle brukligt ähr.
   Elliest finnes här till inga flere lägenheter.
                Grannarna.
1. Staffan Persson hafwer åhrligitt uthsäde,                                         9.  12.     20.
2. Anders Olsson dito lijka,                                                               9.  12.     20.
3. Jöran Eliasson lijka,                                                                       9.  12.     20.
4. Mats Mattson äfwen lijka,                                                             9.  12.     20.

   Rågången ähr med rihtiga rör alt omkring wähl besatt, hwilka alla här up-
   satte ähro, mäst alla goda och laghgilla.
   Sandwik består af 1/4 frelsehemman hörer under Fåhnö, hwilket till twenne
   torp der under sönderbygdt ähr, det ena hafwer sitt nampn Sandwik,
   det andra kallas Södergälet, niuta afgärda byss rättigheet.