A14:38Littra.          Notarum explicatio.                    Tunnor. Cappor. Åhrligt. Sommar.
                                                                                                     uthsäde.  lass.
                                                                                                                    höö.
   Ahlby har tillförende warit ett heehlt mantahl men sedermera
   förmedlat till hallfft och består af 7 1/3 öreslandh, indehlt
   under infanteriet, bruukas af åboen Anders Erichsson
A. Det eena åhrs uthsädhe i wästra gierdet af sandh och leerblan-
   dat jordmon, till                                                               9.  16.
B. Det andra åhrs uthsädhe i östra gierdet af dito jordmån,  6.
           Blifuer åhrliget uthsädhe,                                                      7.  24.
C. Ängh i lillängen af hårdhwall och starr i blandh, till                                     14.
D. En ängz fiell i Nibbelboda ängh, hwillken är belägen 1/8 mijhl
   derifrån, af hårdhwall, till                                                                             2.
   under Ahlby ligger och et torpp, benämdh Kijlane, är beläget
   emellan Brooby i Calmare sochn och Båhlsta i Yttergran
   sochn, derifrån en fierndeehls mijhl widh pass.
E. Har uthsädhe det ena åhret af sandhjordh,                      3.    8.
F. Det andra åhrs uthsädhe af samma jordhmon,                 2.  12.
              Blifuer åhrligen,                                                               2.  20.
G. En äng straxt derhoos kallas Kijhla ängh, af hårdhwall och
   grooff starr i blandh, till                                                                             10.
H. Graan och tallskogh nödtorfftigt till gärdzle och weddebrandh
   sampt lijtet timmerskogh, ringa muhlbete. Intet fiske mera
   än som ett nootwarpp i Ullfiehlen. Elliest finnes inga andra
   härligheeter till denne gårdh, uthan berättas att uthi Kum-
   bla åker gierde, skall hafwa i förriga tijder legat en åkerfiell,
   Widsåker benämbd, hwillken lydt under Ahlby men står
   nu meehra intet att igenfinna.