A14:39(Rubrik:)
Håbo häradh, Yttergran sochn, Wij skogs fiell.


(Karttext:)
Walla skogzfiell stöter här in till uthan någon wiss skillnadt.
Ulfielen.
Små timber skog med annan tall och granskog.
Båhlsta skog alt effter wägen.
Allmenningz wägh.
Håbo häradz allmen-ning på den-ne sijdan.
Skogzwachtare torp.
Torpwret.
Torphage.
Desse tegar liggia uthi Nybbelbacka eng med de andre sochneboers tegar.
Åker.
Wäppeby skog möther.
Kumbla egor rundt omkring.
Skattegården tillhörig.
Kumbla skogzfiell möther.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt in junio
anno 1690 af
J. Braun.