A14:42Littra.              Notarum explicatio.                                                           Tunnor. Cappar. Åhrligit.   Höö.
                                                                                                                                               uthsäde. sommar.
                                                                                                                                                             lass.
   Hacknääs har fordom bestådt af 6 hemman, är seedan i hopa lagdt till 3.
   hwilka hafwa nu för tijden en treeding hwardera i byn.
A. Uthsädhe ena åhret i wästergiärdet af leer och något steenklapur jordh i södra ändan. 41.  12.
B. Nääs engzwreetn af röömyllblanda leera,                                                                     7.  28.
                  Giör tillhopa,                                                                                                49.    8.
C. Andra åhret i östergiärdet af leer och steenklapur jordh medh en
   deel lönsteenar i södra ändan,                                                                                     39.    2.
D. Lillengz weetn1 af mojordh något leerblanda, till                                                           9.    6.
                 Giör tillhopa andra åhret,                                                                              48.    8.
Signum NB. Dess uthan är uthi begge gerderna afdeelat åker till 4 stycken torpare
   som är uthi wästergiärdet 4 tunnor 16 cappar och uthi östergierdet 3 tunnor
   22 cappar, hwilka derföre giöra dagzwärken till Ekoms säthegårdh, men
   äre belägne på Hacknääs egor, som sees kan af chartan.
E. Engarna, Holmengen af starrbottn, till                                                                                         54.
   Hårdhwall som är något saltachtig i samma eng,                                                                           36.
                                                                                                                                               ______
                                                                                                                                                     90.
F. Stoora Nääsengen af hårdhwall, till                                                                                            30.
   Starrbottn i samma eng,                                                                                                              24.
                                                                                                                                               ______
                                                                                                                                                     54.
G. Lilla Nääsengen af starrbottn, till                                                                                                30.
   Hårdhwall i samma eng,                                                                                                              24.
                                                                                                                                                ______
                                                                                                                                                     54.
                                  Summan,                                                                                                   198.
H. Är en lijten eng som kallas Kiällwikz engen af starrbottn till 6 sommar
   lass, hårdhwall i samma eng 4 sommar lass, giör tillhopa 10 lass.
   Hwilken eng bergas till Ekams gårdh.
J. En koohaga af medelmåtig beet som är medh tall och gran-
   skogh öfwerwäxt.
K. Är och små hästhagar till byn af godh beet.
L. Brukar Ekams gårdh en koohage af godh beet och är medh medel-
   måtig eeke skogh bewäxt.
   Uthmarken till denne by består af tall och granskogh att dhe kunna
   hafwa nödhtorfftig weedh och gierdzle, medelmåtigt muhlbete af
   hårdhwals beet. Tämblig godt fiskewattn hwarest dhe kunna
   och hafwa något bladhwass till bodskapz föda. Inga flere lägen-
   heeter, undan tagandes torparnas wreetar och eng som spetial2 diss-
   cription förmäler.
                   Grannarna.
No 1. Anders Pährson, cronehemman 1, hafuer 1/3 deel i byn.
A. Uthsäde i wästergiärdet af leer och steenklapurjordh,                                                13.  25 1/3.
B. I Nääsengzwreetn, röömyll blanda leera,                                                                     2.  20.
                   Giör tillhopa,
C. Andra åhret i östergiärdet leerjordh och steenklapur medh en deel
   lönsteenar i söder ändan,                                                                                           13.      2/3.
D. Lillengz wreetn af mojordh något leerblanda,                                                              3.    2.
                   Giör tillhopa,                                                                                             16.    2 2/3.
                   Åhrligit uthsäde,                                                                                                          16.    8.
   Hööslag i engarna af starrbottn,                                                                                                                 36.
   Hårdhwals höö,                                                                                                                                        30.
                   Giör tillhopa,                                                                                                                             66.
2. Enkan hutru Carin Ersdotter, cronehemman 1, hafuer 1/3 deel i byn,
   lijka mycket i åker och eng som den föregående, alenast
   en wreet i Holmengen af moblandad leera 23 cappar och är medh littra
   M. betechnadt som af chartan sees kan.
3. Enkan hutru Mahlin Pährsdotter, cronehemman 1, hafuer och 1/3 deel
   lijka mycket i åker och eng medh den första, men hafuer dees uthom
   och i samma wreet i Holm engen ett åkerstycke till 10 cappor.
                   Effterfölliande torpare som ligga på Hacknääs egor.
No 4. Siuhrwilla torpet, a åker i i wästergiärdet 1 tunna 4 cappor, b, andra åhret
   i östergiärdet 17 cappor, c, des uthan upptagit en wreet af skogz leera till 26 cappor,
   åhrligit uthsädhe 1 tunna 7 1/2 cappor, e, hööslag i myhrengen af måssbottn 1/2 sommar lass, f, i långegen3 1 sommar lass, giör 1 1/2.
No 5. Kråckwilla torpet, a, hafuer åker i wästergiärdet 1 tuna 4 cappor ,b, andra
   åhret i östergiärdet 17 cappor, d, dess uthan upptagit 2:ne små wreet-
   stycken i skogzbacken af skogzleera 1 tunna, åhrligit uthsädhe 1 tunna 10 1/2 cappor.
   e, hööslag i myhrengen af måssbottn 1/2 sommar lass, f, i långengen af hårdhwall 1 sommar lass, giör 1 1/2.
No 6. Snöhroms torpet lijka mycket i gerder och engar som dhe föregående
No 7. Ligger ett torp in i byn som hafwer och lijka mycket i gerderna
   och engar som den näst åfwanstående, ty desse 2:ne sidsta hafua
   inga weetar4.


______________
1Fel för wreetn.
2Fel för special?
3Fel för långengen?
4Fel för wreetar.