A14:44Littra.          Notarum explicatio.                               Åhrligt.   Eng.
                                                                                      uthsäde.  sommar.
                                                                                                     lass.
   Branshammar består af 2 hemman och 24 öresland tilhopa hafwer.
A. Uthsäde det ena åhret till 28 tunnor 13 cappar, der af
   lerjordh tämmelig godh och bärande, till                        5.  24.
B. Dito lerjord någet moblandat, till                                13.
C. Dito moojord, till                                                        9.  21.
   Det andra åhret bestiger till 29 tunnor 30 cappar, der af
D. god lerjordh,                                                            17.  30.
E. Dito stenig och grun lerjord, till                                    2.  17.
F. Dito sweksam mojordh,                                              9.  15.
   Af föregaende1 blifwer åhrligen 29 tunnor 5 1/2 cappar, der af
   god jord af första graden,                                                        11.  27.
   Af andra graden,                                                                       7.  24 1/2.
   Af fierde graden,                                                                       9.  18.
           Engiarna bestiga till 83 sommar lass, der af
G. Löthan af små star och mossbottn, innehåller 6 1/4 tunlandh widd som
   berächnass i medell mattige2 åhr, till                                                           18 3/4.
H. Stoorengen innehåller 34 tunlandz widd, der af hårdwals höö,                  30.
   Dito små starr, till                                                                                      24.
J. Engz hagen af mäst starwall, innehåller 3 1/8 tunlandz widd,
   berächnas till                                                                                             10 1/4.

   Här till ähr ingen uthmark uthan gerdes backarne, hwar
   uthi ähr föga något muhlbete och elliest smått byske.
   Betes hagarne efter dess storlek tämelig goda af hård-
   wals beet. Fisket kan af intet wärde rächnas emä-
   dan Branshammars siön alz intet duger och Oleda siön
   det stycket här till hörer mestedels igenwuxet som
   elliest ähr temmelig fiskelig. Elliest här till inga
   andra lägenheeter.

             Grannarna.
1. Nils Nillson, skattehemman hafwer i bymählning 16 örsland.
   Uthsår der efter åhrligen,                                                        19.  14.      55 1/2.
K. Här till hwar en fiell som uthsås 29 1/2 cappar, som gör åhrligen,   24 3/4.
2. Erick Peerson, cronohemman indelt på mönster skrifwarens löhn
   under lijfcompagniet hafwer i byn 8 örsland, uthsår                    9.  23.      27 1/2.


_______________
1Fel för föregående.
2Fel för medellmåttige.