A14:46Littra.                 Notarum explicatio.                                                                          Åhrligt uthsäde.   Eng.
                                                                                                                                        åker.                   sommar.
                                                                                                                                        tunland.               lass.
   Ahla hafwer tilförne bestådt af 3 cronohemman 24 1/2 örsland tilhopa, som
   wordet till sätheri bebygdhe och possideras af herr öfwerst leutnant Spens,
   hwilka han och rustar före under lijfcompagniet. Desses uthsä-
   de det ena åhret bestiger till 29 tunnor 27 cappor, der af
A. god lerjord klapurblandat, till                                                                                 6.    3.
B. Dito moblandat lerjord och swartmylla, till                                                            16.  28.
C. Dito öhr och mojord mycket sweksam, till                                                              6.  28.
   Det andra åhrs uthsäde belöper sig till 22 tunnor 12 cappar, der af
D. god lerjord klapur blandat, till                                                                                 7.    8.
E. Dito moblandat lerjord och swartmylla som på somblige
   stellen ähr mycket steen och löhnstenar, till                                                              15.    4.
   Uthaf föregående uthsäden blifwer åhrligen 26 tunnor 3 1/2 cappor, der af
   god jord af första graden, till                                                                                                         6.  21 1/2.
   Af andre graden,                                                                                                                         16.
   Af fierde granden, till                                                                                                                     3.  14.
                  Engiarna bestå in alles till 48 lass.
F. Norrengen af godt hårdwals höö men mycket tor och skarp, till                                                                   18.
G. Söderengen af samma beskaffenheet, till                                                                                                     30.
                  Torpen ähro föliande som här på ägorna liggia.
H. Ny torpet hafwer uthsäde det ena åhret 1 tunna 17 cappor, det andra åhret
   2 tunnor, hwilket gör åhrligen,                                                                                                       1.  24 1/2.
   Hårdwals höö af en åkerlinda, till                                                                                                                   1 1/2.
J. Kiäll torpet uthsår det ena åhret 2 tunnor 22 cappar, det andra 2 tunnor 12 cappar, gör åhrligen,  2.  17.       1/2.
K. Åh torpet uthsår det ena åhret 2 tunnor, det andra 2 tunnor 14 cappar, gör åhrligen,                    2.    7.
L. Swedian uthsår det ena åhret 3 tunnor 8 cappar, det andra 3 tunnor, gör åhrligen,                        3.    4.
M.     Torpet uthsår det ena åhret 2 tunnor 12 cappar, det andra 1 tunna 17 cappar, gor1 åhrligen,   1.  30 1/2.   2.
   Uthmarken ähr wähl af en tämmelig längd till godt gerdzle och wdebrand.
   Muhlbete på dess ägor ringa uthan hwad som der till kunnat dug-
   ligt wara af torparne instängt. En stor betesshage på uth-
   marken uthaf ett kär afrögd tämelig god, dess uthan twenne
   små täppor wed gården af föga wärde. Nödtorftigt fiske uthi
   Wassunda wijken alt wass strand med katziostand så långt till
   dess ägor lyder. En trägård af åthskillige fruchtbarra trän,
   twenne kuphumblegårdar om 1058 kupor men nu för
   tijden mycket förfalna. Flere lägenheter ähro intet.
                     Hemmanen.
   Det första hemmanet befinnes uthi cronones jordebok att wara 10 örsland,
   hwar efter det uthi byn skolatt åhrligen uthsått,                                                                              10.  21.    20.
   Det andra hemmanet hafwer bestådt af 9 1/2 örsland, uthsått åhrligen,                                           10.    4.    18.
   Det tredie hemmanet hafwer bestådt af 5 örsland och åhrligen uthsådt,                                           5.  10 1/2.  10.
   Alle torpen tilhopa hafwa åhrligt uthsäde af skogzjord, till                                                              11.  19.      4.

   Rågången emellan Ährby ähr god och gilltig men på Smedby sijdan finnes
   inga rör uthan efter häfden upsatt.


_________________
1Fel för gör.