A14:48                  Notarum explicatio.                Tunnor. Cappar. Åhrligt.  Sommar. lass.
                                                                                                uthsäde. höö. 
   Winstena består af 2 heehla hemman, hafwer i byamåhl 21 öresland
   och en ortugh.
A. Åker dhet ena åhret af leerjordh, rojordh3 och lijtet mojordh kringh bac-
   karna,                                                                            28.
B. Det andra åhret af dito jordemonn,                                21.
C. Winstena ängh består mäst af hårdwall och en dehl smått stagg,                65.
   Kring om Tompta siön är en eelak dybottn, wäxer intet grääs
   och här mäst ofwerwäxt1 medh små löfskogh.
D. Twenne stycken betes tegar till byn medellmåttiga som dhe båda
   participera uthi. Här till finnes ingen skogh uthan berättas
   dhe hafwa en uthfiell till några byar emellan Långhun-
   dra och Ehrlinghundradh, hwar uthi denne byn skall och hafwa
   sin deehl, men medh disput. Muhlbete finnes ey häller mer
   än i åfwannämbde hagar. Fiske är ey eller, förty Tompta
   siön dijt dhe komma  är uthnär deras strandh mäst igen
   grodd, så dhe för dess olägenheet intet komma till siöss.
                  Grannarna.
   Erich Andersson, skattehemman 1, á 13 öreslandh och 1 ortugh.
   Hafwer uthsädhe dhet ena åhret 17 tunnor 16 cappar, det andra åhret 74 tunnor
   4 cappar, giör åhrligen,                                                              15.  10.
   Ängh in alles, till                                                                                       40 40/64.
   Anderss Mårthensson, cronohemman 1 heehlt, á 8 öreslandhlandh,
   Hafwer åker dhet ena åhret 10 tunnor 16 cappar, det andra åhret 7 tunnor 28
   cappar, giör åhrligen,                                                                    9.    6.
a.a. En åker fiell i Brandzhammars giärdet,                          20.
   Ängh in alles, till                                                                                         24 24/64.

   Nembden berätta att till lilla gårdn kan inthet blifwa
   mer än 16 lass höö och proportionaliter dhen
   störee2.

_________________
1Fel för öfwerwäxt.
2Fel för större?
3Fel för röjordh.