A14:50                  Notarum explicatio.                    Godh.       Moblandad. Röö-.      Hårdh.    Grund.        Hård. Star.       
                                                                         lerjordh.    lerjord.        jordh.        brukat.    dito.           wall.   wall.
                                                                          tunor.       tunnor.        tunnor.      dito.        tunnor.       sommar-
                                                                          cappor.    cappor.       cappor.     cappor.   cappor.      lass.
   Skåhlsta består af 2 crono hemman á 12 öresland
   hwar dera och en frälsse uthjordh om 2 öre 1 ortug,
   så att hela byamåhlet blifwer 26 öre 1 ortug.
A. Uthssäde dhet ena åhret på hela byn,                14.  24.      9.  18.      7.  16.        5.  25.
B. Dito åhr uti wreetar,                                                                                              4.  12.
C. Dett andra åhrs uthsäde,                                   29.  28.           14.                                       9.  16.
D. Dito åhr uti en uhrfiäll på andra sidan Kragsta,                   11.  14.
E. Byängen,                                                                                                                                               57.       57.
F. Uhrfiälls ängen på andra sidan af wijta,                                                                                                                 6.
   Åhrligiet uthsäde på hela byn medh wreetarna,    22.  10.    10.  16.      3.  24.         5. 2 1/6.   4.  24.       57.        63.
No.               Grannarna.
1. Crone á 12 öresland, hafwer åker ahrligen1,      10.  5 29/79. 4. 25 9/79. 1. 29 54/79. 2. 9 65/79. 2. 5 21/79. 25 77/79. 28 56/79.
2. Crone á dito öresland, hafwer åker åhrligen,      10.  5 29/79. 4. 25 9/79. 1. 29 54/79. 2. 9 65/79. 2. 5 21/79. 25 77/79. 28 56/79.
3. En frälsse uthjordh á 2 öre 1 ortug åker åhrligen, 1. 31 21/79.    29 61/79.   10 53/79.    14 28/79.   13 31/79.  5. 4/79.    5 48/79.

   Ingen skough eller muhlbete mehr ähn
   uti betes hagar wedh wretarna som
   består af medelmåttigt bete.
   Fiske litet uti Wassunda wijken
   Inga flere lägenheter.
   För några åhr sedan då crone hemmanen
   wore under frälsse, är jorden tagen
   dem ifrån och lagder under frälse uth-
   jorden så att dhee nu alla 3 äro lijka
   stora, hwilket synnes böra redresseras
   till sitt förra ståndh igen, hwar effter
   och denna uthrächning skedd är.


_______________
1Fel för åhrligen.