A14:54                                    Notarum explicatio.                                         Tunnor Cappar. Åhrligt.   Sommar lass.
                                                                                                                                          uthsäde.   höö.
   Kragsta består af 3 hemman á 30 öreslandh i byamåhl.
A. Hafwer åker till dhet ena åhrs uthsädhe af leera och klapperjordh, til.              28.
B. Det andra åhret af samma slag jordemonn,                                                     25.
C. En wreet tillhopa medh Skåhlsta by 1/2 fierdingz wägh ifrån byn, af mojordh,   12.   8.
D. Ett åkerstycke i Ista wreet 1/4 wägh ifrån byn, af leerjordh,                                   24.
E. Ett wreetställe uthnär stoore landzwägen obrukat af moblanda
   sandjordh, till                                                                                                    5.
F. Salt ängen af hårdwall och lijtet starr widh siön 1/2 fierdingz wäg från byn,                                            80.
G. Kierrängen af lijtet hårdwall och dhet öfriga smått stagg, tufwiger
   och medh små löfbuskar widh bäcken är meera än 1/4 mijhl ifrån byn belägen,                                      65.
H. Sundzängen af starr medh fräken blandhat, ligger en godh fierdingzwäg
   ifrån byn,                                                                                                                                             30.
J. Siöängen af hårdwall,                                                                                                                             6.
               Giör tillsammans,                                                                                                                    181.
   Till byn är intet muhlbete meer än i bägge hagarna, ingen skogh,
   lijthet fiskie i Gars wijken om wåhren medh kattzior och ryssior,
   och fåås dher, gäddor, mörtt, abbor och braxen, än hafwa
   dhe hwar sina wreetar afstängda hwillka skohla uthi
   description annoterade blifwa. Fleere lägenheeter finnes här intet.

No.                 Grannarna.
1. Johan Nillsson, frällse 1 heehlt á 11 öreslandh, oppgifwit till konglig maytt
   och cronan af fruu Anna Kiönig, hafwer åker till dhet ena
   åhrs uthsädhe 10 tunnor 24 8/15 cappa, det andra åhretz uthsädhe 9 tunnor 3 1/5 cappa,
   i bägge wreetarna 4 tunnor 24 8/15 cappa, giör åhrligen,                                                    12.   7 4/15.
aa. En wreet om 5 tunnor, såås hwart annat åhr.
   Höö in alles,                                                                                                                                         66 22/60.
2. Mattz Nillsson, frällse 1 heehlt under Immanuel de Gär, á 9 1/2
   öreslandh, hafwer uthsädhe dhet ena åhret 8 tunnor 27 11/15 cappa, det an-
   dra åhret 7 tunnor 29 4/12 cappa, i bägge wreetarna 4 tunnor 3 11/15 cappa, giör åhrligen, 10.  14 13/30.
ab. En wreet om 1 1/4 tunna, såås hwart annat åhr.
   Höö in alles, till                                                                                                                                     57 19/60.
3.  Pher Jöransson, frällse under samma herre, ähr lijka uthi öre-
   tahlet jämpwähl i åker och ängh som dhet förra.
ac. Des uthan en wreet, såås hwart annat åhr om 2 1/2 tunna.

No 2 har warit 11 öreslandh och no 3 har warit 8 öre men af herr
   de Geer äro dhe lijka giorde.