A14:56                  Notarum explicatio.                                                                  Tunnor. Cappar. Åhrligt.  Sommar lass.
                                                                                                                                                  uthsäde.  höö.  
   Säby består af 5 1/2 hemman á 42 öreslandh.
A. Det ena åhrs uthsädhe af klappersteen, leerjordh, swartmylla och jäsjordh i-
   blandh, till                                                                                                                  40.
B. Det andra åhrs uthsädhe af klappersteen, hård leerjord och jäsjordh emellan
   backarna,                                                                                                                   34.
   Noch ligger obrukat ödesåker af oduglig rödmylla och jäsjordh,                                  14.
C. Säby ängh består af en deehl hårdwall och en deehl starr medh
    fräken iblandh widh siön, till                                                                                                                   140.
   Kringh om siön är hon öfwerwäxt medh små ahl och wijdebuskar
   hwarest och är dyachtigh båttn.
   Till byn är ingen skogh och intet muhlbete meer än som i en
   lijten beteshaga som dhe hafwa instängdt.
   Fiskie i Säby träsket, kan fåås understundom medh ryskior, lij-
   tet rudor iblandh giöhlarna, förty han är meerendeehls i-
   gen wäxt.
   Uthnär allmennewägen hafwa dhe hwar sitt wreetställe, men hwar-
   ken instängda eller på långliga tijder warit oppbrukadhe, doch
   skohla dhe uthi special description uppförde blifwa. Fleer lägen-
   heeter finnes här intet.
No.                  Grannarna.
1. Johan Töhrengreen, cronohemman 1 á 8 öreslandh, hafwer uthsädhe
   det ena åhret 7 tunnor 19 34/42 cappa, det andra åhret 6 tunnor 15 10/42 cappa
   för uthan dhen obrukade ödes åkeren.     Giör åhrligen,                                                           7.  1 22/42.
   Höö in alles, till                                                                                                                                         26 26/42.
aa. Ett wreet ställe widh landzwägen obrukatt.
2. Erich Olsson, Danwijkz hemman 1 heehlt á 8 öreslandh, hafwer uthsädhe
   det ena åhret 7 tunnor 19 34/42 cappa, det andra åhret 6 tunnor 15 10/42 cappa, giör åhrligen,  7.  1 22/42.
   Ängh in alles,                                                                                                                                            26 26/42.                                                                                               
ab. Twenne wreetställen widh landzwägen ooplagne.
3. Cronohemman 1/2, brukas af Nillss Nillsson i Brandzhammar hafwer i
   byamåhl 4 öreslandh, hafwer uthsädhe dhet ena åhret 3 tunnor 25 38/42 cappa,
   det andra åhret 3 tunnor 7 26/42 cappa, giör åhrligen,                                                               3.  16 32/42.
   Äng in alles,                                                                                                                                              13 14/42.
ac. Twenne wreetställen widh landzwägen odugliga.
   Åkern här till alldeles obrukat och öde i många åhr.
4. Oluf Jonsson, Danwijkz hemman 1, hafwer i byamåhl 6 öreslandh, åker
   Det ena åhret 5 tunnor 22 36/42 cappa, det andra åhret 4 tunnor 27 18/42 cappa, giör åhrligen,  5.  9 6/42.
   Ängh in alles, till                                                                                                                                        20.
ad. Ett wreet ställe widh landzwägen odugligt och obrukat.
5. Johan Jöransson, Danwijk hemman 1, är lijka både i öretahl och andra
   lägenheeter medh näst föregåendhe,
ae. Ett wreet ställe widh landzwägen, af samma willkor som dhe andra
6. Cronohemman 1 heehlt, är af hans kongliga mayt allernådigst förundt
   cappelanen i Wassunda och Haga sochner till boställe, hafwer i byamåhl
   10 oreslandh1, åker dhet ena åhret 9 tunnor 16 32/42 cappa, det andra åhret 8 tunnor
   3 2/42 cappa, giör åhrligen,                                                                                                       8.  25 38/42.
   Äng in alles, till                                                                                                                                          33 14/42.
af. Ett wreetställe widh landzwägen lijka medh dhe förra.


________________
1Fel för öreslandh.