A14:58Litter.         Notarum explicatio.                                                              Tunnor. Cappar. Åhrligt.     So<mmar.>
                                                                                                                                              uthsädhe.  lass.
   Wijksiöö består af 7 grannar á 42 5/6 öresland.
A. Uthsäde ena åhret i norrgiärdet, leerjordh,                                                         71.    8.
B. Moblanda leera i samma giärde,                                                                          7.  12.
                                                                                                                      __________
                                                                                                                             78.  20.
C. Stoora plogswreetn af moblanda leera,                                                              17.    4.
   Giör tillhopa norrgiärdet medh wreetn,                                                                 95.  24.
D. Andra åhret i uppgiärde af leerjordh, till                                                              39.  10.
E. Moblanda leera i dito giärde som är till en deel löngrundt,                                      7.  14.
                                                                                                                         _________
                                                                                                                              46.  24.
F. Lillgiärde af leerjordh,                                                                                         17.    8.
G. Swartmyllblandad leera i samma giärde,                                                               4.  16.
                                                                                                                         __________
                                                                                                                               21.  24.
H. Är dess uthan en åker fiell i samma giärde som berättas wara en
   uthfiell och brukas till hemman no 2, hwarest såhs 30 cappar.
J. Moblandad leera i en wreet af skarpengen uptagen,                                                6.  24.
   Giör tillhopa andra åhret medh lillgiärde och wreetn,                                               75.    8.
K. Engarna. Krookengen af hårdhwall och en deel måssbottn effter prichning,                                           86.
L. Skarpengen af hårdhwall, till                                                                                                               116.
Signum NB. Äro 2:ne stycken fiellar i skarpengen belägne, hwilka höra till Ahrnöö kongzgårdh.
M. Noch en eng till byn af hårdhwall som kallas gambelengen och är
   belägen millan huusmarcken och Skaddwij wijk, till                                                                                   7.
            Giör till hopa,                                                                                                                               209.
N. Äro betzhagar, lööthagarna kallat, af medelmåtig hårdhwals beete
   och är medh något biörckskogh bewäxte.
O. Kalfhagan till byn af medelmåtig hårdhwals beet, dess uthan
   äro änu flere betzhagar up i skogen belägne, hwarest sombliga äre
   ödelagde och sombliga änu wijdh macht håldne som igen finnas i
   spetial disscription, hwilkas som änu i häfden äre.
   Wijdare hafwa alla grannarna i byn hwar sin lijten kyrsebärs
   trägårdh, sampt hummelgårdar så när som det norra crone-
   hemmanet hafwer ingen hummelgårdh.
   Uthmarken till denne by består mestedeeln af hårdhwals
   marck till medelmåtigt muhlbete, der hoos och något liung
   på wästra sijdan och är altså medh tall och granskogh bewäxt
   att dhe kunna hafwa weedebrand och gerdzlefång.
P. Är änu en lijten skogzpark, Hunsmarken kallat, hwilken är
   något bergug och är medh ung granskogh bewäxt. Nödtorftigt
   fiske i siöön. Inga flere lägenheeter.
                  Grannarna.
No 1. Erich Pärson, cronehemman 1, á 7 öresland.
A. Åhrs uthsäde i norrgierdet af leerjordh medh wreetn till samma åhr af moblandad, 15.  20 188/257.
D. Andra åhret medh lillgierdet och wreetn af leer och en deel moblandad leera,         12.  9 135/257.
Q. En wreet af skogzleera,                                                                                           2.  4.
                      Blifwer åhrligen,                                                                                                  15.   1 83/257.
   Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måssbottn,                                                                             34 40/257.
R. En betzhage föruthan lööthagen, belägen åfwan för skarpengen,
   hwilken är af skarpp beet och medh hasselbyske bewäxt.
2. Nils Larson, befallningz man, frälsehemman 1 under Siöö, á 8 1/2 örsland.
A. Uthsäde ena åhret af jordhmon som åfwan nämbdt är, till                                      19.    8/257.
D. Andra åhret som åfwan sagdt är,                                                                          14.  29 219/257.
H. Uthfieln af leerjordh som i general disscription förmählt är,                                           30.
                        Åhrligit uthsäde,                                                                                                17.  13 242/257.
   Hööslag i engarna af hårdhwall och något måssbottn,                                                                               11 122/257.
S. Hafwer han 2:ne stycken små hagar uthom lööthagen åfwan för skarpengen
   belägne, af medelmåtig hårdhwals beet och äre medh biörck-
   skogh bewäxte.
T. Noch en rödhning up i skogen af starrwall som förr har brukas
   till eng, hwilken nu för tijden säges hafdas1 till hage.
No 2. Är till detta hemman ett torp som hafwer en weet2 af mojordh, 15 cappar.
3. Anders Erson, cronehemman 1, á 8 öresland.
A. Uthsäde ena åhret,                                                                                               17.  28 78/257.
D. Andra åhret,                                                                                                        14.   1 191/257.
U. I en wreet af moblandad leer som en hans granne häfdar och uthi,                               24.
W. Noch i en weet2 af moblandad leera som 3:ne till honom häfdar uthi, till                      15 5/21.
X. En wreetlapp änu af moblandad leera,                                                                        16.
                   Åhrligit uthsädhe,                                                                                                   16.  26 133/257.
   Hööslag i engarna af hårdhwall och något måssbottn,                                                                               39 9/257.
Y. 2:ne stycken hagar uthom lööthagen af medelmåtig hårdhwals beet
   och medh ung biörckskogh bewäxte,
Z. Noch en skarp betzhaga medh tallskogh bewäxt som är belägen
   åfwan för skarp engen.
4. Mårten Larson, academie hemman 1/2, á 4 öresland.
A. Uthsäde ena åhret,                                                                                                 8.  30 34/257.
D. Andra åhret,                                                                                                          7.    224/257.
U. En wreet af moblandad leera som den näst åfwanstående äger och uthi,                      12.
W. Noch en wreet som 3:ne till honom hafwer uthi, af moblandad leera,                            7 1/2.
ae. En wreet för sig sielf af moblandad lera,                                                                1.    1.
                        Åhrligit uthsädhe,                                                                                                8.  25 191/257.
   Hööslag i engarna af hårdhwall och något måssbottn,                                                                               19 133/257.
be. En lijten betzhaga uthom lööthagen af hårdhwals beet medh ung
   biörckskogh bewäxt.
5. Johan Erson, frälsehemman 1/2 under Skookloster, á 4 öresland.
A. Uthsäde ena ahret3,                                                                                               8.  30 34/257.
D. Andra åhret,                                                                                                          7.       224/257.
W. I wreetn som dhe 3:ne till honom hafwa uthi,                                                                7 1/2.
ce. En wreet af moblandad leera, till                                                                           2.  11.
de. Ett åkerstycke af mojordh i hans kalftäppa upptagen,                                                  15.
   Åhrligit uthsädhe,                                                                                                                     9.  16 191/257.
   Hööslag i engarna af hårdhwall och något måssbottn,                                                                               19 133/257.
   Ingen haga mehr än lööthagen, ty dhen haga som till detta hemman
   i skogen warit hafwer ligger nu öde.
6. Anders Johason, frälsehemman 1 under Siöö, á 5 öresland.
A. Uthsäde ena åhret,                                                                                               11.   5 171/257.
D. Andra åhret,                                                                                                          8.  25 23/257.
W. I wreetn som dhe andra 3:ne hafwa uthi af moblandad leera,                                        9 1/2.
ec. En wreet af moblandad leera,                                                                               1.  15.
             Åhrligit uthsäde,                                                                                                           10.  27 165/257.
   Hööslag i engarna af hårdhwall och något måssbottn,                                                                               24 104/257.
fe. En betzhage uthom lööthagen up i skogen, som består af medelmåtig
   beet och ar4 medh lijtet biörck byskog bewäxt,
7. Mats Suänson, frälse hemman 1 under Siöö, á 6 1/3 öresland.
A. Uthsäde ena åhret,                                                                                              14.   5 283/771.
D. Andra åhret,                                                                                                        11.   4 16/771.
                     Åhrligit uthsäde,                                                                                                   12.  20 545/771.
   Hööslag i engarna af hårdhwall och något måssbottn,                                                                               30 696/771.
ge. En betzhaga som kallas långhagen af skarp beet medh lijtet byske bewäxt.
he. Ett torp åfwan för skarpengen som hafwer en wreet af moblandad
   leera till 1 tunna.
je. En lijten engztäppa på hans ödes haga belägen, till  1 sommar lass.


_____________
1Fel för häfdas.
2Fel för wreet.
3Fel för åhret.
4Fel för är.