A14:62                Notarum explicatio.                                               Tunnor. Fath. Åhrligit. Sommar.
                                                                                                                        utsäde.  lass.
A. Sädesgiärdet som ligger närmast byn, lerjordh,                              13.  24.
B. Ibidem sandh och örjordh som berättas wara nyss optaget af linda,  1.  16.
C. Noch i en wreet, moblanda mulljordh,                                             6.  16.
D. Trädes giärdet af leer och mylljordh,                                              19.    8.
E. Moo och sandblanda jordh, hwaraf en del berättas nyss af
   linda optagen,                                                                                   3.
F. Dito som nu ligger i linda,                                                                 1.  16.
G. Höö i hemängen, till                                                                                                    26.
H. Hålmängen på andra sidan siöön, men widh stranderna starr,                                       72.
  NB. Dhenne ängen är nyligen skogen afrögdh till en stoor
   deel mitt på ängen,
No 1.  Torp 2 stycken.
J. Hafwer åker leerjordh,
K. Sandblanda åker som berättas wara optagen af linda,
   nu nyligen,                                                                                        1.
L. Äng bland åkern, hårdwall,                                                              1.
No 2. M. Dhet andra leerjord,                                                                                           2.
N. En liten godh eng widh siöön, hårdwall,                                           2.  28.
   Blifwer altså åhrligit uthsädhe,                                                                                          4.
                                                                                                       ___________________
   Uthmarken består af små gran och tallskogh hwarest                                     25.    6.   104.
   finnes giärdzle, fång och wedebrandh till nödtorfften.
   Lithet muhlbete på gardzens1 egen skogh medan mar-
   ken är mästedelen med måsse öfwer wäxt som likwähl
   står till förbättra der skogen skulle afhuggas och bran-
   nas, ingen timberskogh. Fiske i siöön widh alla tree
  stranderna.
O. Ähr en trägardh2 öfwerwäxt till en deel medh täth
   kiörssebärs skogh, sampt några gambla äpleträän.
   Marken till storleek af 1 1/4 tunland, dhen andra delen
   som duglig är, nyligen anlagd till hwumblegårdh och
   kryddesängar, altsammans god mulljord med litet leer
   ibland till 3/4 tunland.
P. Är en litten kalfwehaga bak om trägarden2 af föga wärde,
   hwarest nu opsatt är en stuga för trägårdz mästaren.
Q. Uhur fiäll till Bodarna.______________
1Fel för gårdzens.
2Fel för trägårdh.