A14:64                 Notarum explicatio.                                         Åker.                 Eng.
                                                                                           tunland. cappar. sommarlass.    
   Bagarboo hafwer bestådt aff 1/4 cronohemman som blefwet till saterij1 bebygt
   och anno 1682 genom reduction hemfallet konglig maytt och cronan, hwil-
   ket sedan blefwet uthbytt af fru Margaretha Pattkuls erfwingar
   emot annat wederlag i Åkerby sohn2 Bälingz härad och nu af herr
   ryttmester Sölfwerlås bebos och innehafwes.
   Detta heman för ähn det till säterij blef bebygt, hafwer hafft ringa åker
   uptagen, allenst så mycket som kunde best häfdas eller swara emot
   engen, helst emädan hela marken der omkring ähr mäst sand-
   backar och öhrbackar som nu till det som uptaget är mehra
   upbrukas kan, men odugligitt så att åkren icke kan något
   säd bära der han icke hwart tredie eller fierde åhr blifwer
A. gödzlat, ähr altså uthsädet till denna gård det ena åhret af
   god lerjord med sandbland, till                                      6 tunnor.
B. Dito sandjord och öhrjord, till                                    10 tunnor.     16.
C. Det andra åhrs uthsäde i norgärdet af sandjord, till     10 tunnor.
D. Lillåker till samma åhrwäg af moo och sandjord, till     8 tunnor.      18.
E. Engen här till af mäst sandwall, lijten och ringa som i torråhr föga
   något af sig kastar, doch berächnas i medelmåttig åhr, till                            5.
   Och elliest ingen lägenheet mehra eng att giöra.

   Uthmarken ähr wähl, tämmelig stoor och wijdh doch alt sandmark som
   intet kan gifwa synnerligt beete för boskapen, elliest ähr här
   till ingen beteshage. Skoug till nödtorfftigt gerdzle och wede-
   brand. Fiske wattn ähr wähl runt omkring ägorna uthi siön
   Mälaren, men altsammans gallstrand och af intet annat
   leekfiske bestående ähn norss.
   Här till är och så twenne små trägårdar af några fnuchtbara
   trähn, hwar af den ene ähr nyligen anlagdh och med unga
   trän planterat. En humblegårdh af 600 kupor tämmelig
   god och en wäderqwarn.
   Torp ähro här på ägorna 4 stycken upbygde, men niuta alt sitt uppe
   hälle wed gården och af gårdzens åker som dem gifwet blifwer
   små åkerstycken som af föga wärde ähr.
____________
1Fel för säterij.
2Fel för sochn.