A14:66Litter.                Notarum explicatio.                                     Åker.             Eng.
                                                                                                 tun-. cappar.  sommar
                                                                                                 land.               lass.
   Kaddala består af 2 cronohemman och 16 örsland tillhopa, hwilket
   blefwet till sätherij bebygdt och nu för ladugård till Bagarbo
   brukas och äfwen wähl med Bagarboo reducerat som sedan
   uthbytt blefwet halfft annat hemman af fru öfwerstinnan
   Sabbell och det andra halfwa hemanet af fru
   Margaretha Pattkuls erfwingar och nu af herr rytt-
   mester Sölfverlås inehafwes.
A. Uthsädet det ena åhret består af mooblandat jord, till       7 1/2 tunland.
B. Dito god steen klapurjord, till                                          9 tunland.  16.  16.
C. Det andra åhrs uthsäde af god och bärande sten klaper jordh, till       14.    8.
D. Byengen bestående af god hårdwall, til.                              20 lass.
E. Dito en eng af hårdwall mycket tofwug, till                            4 lass.
F. Twenne stycken engz fiellar belägne wedh Sahlsta
   ägor af någon widd, men mycket skarp och torr
   sampt tofwug som berächnes till                                          10 lass.
G. Noch en fiell der brede wed af hårdwall, till                         2 lass.                  36.
   Här till är ingen uthmarck uthan en beteshage wed siön,
   skarp och mycket bergiog, dess uthan åthniuter denna
   gård sin nödtorfftige gerdzle och wedebrand på sochne all-
   menningen tillijka med de andre Skooklöster boer.
   Ringa fiske i siön Mälaren som är alt gallstrand.
                  Hemmanthalet.
   De 12 örslanden som uthbytes af fru öfwerstinnan Sabbell
   bestående af 1 1/2 hemman, sås det ena åhret 12 tunnor 12 cappar,
   det andra åhret uthsås 10 tunnor 28 cappar, giör åhrligen,                  11.  17.   27.
   De 4 örsland den eller halfwa hemmanet som uthbytt ähr af fru Mar-
   garetha Pattkuls erfwingar emot wederlag i Åkerby
   sohn1 och Bälingz härad, hafwer uthsäde det ena åhret 4.  4 cappar.
   det andra åhret 3 tunnor 18 cappar, giör åhrligen,                                3.  27.     9.


______________
1Fel för sochn.