A14:70                 Notarum explicatio.               Tunnor. Cappar. Åhrligt.          Sommar lass.
                                                                                               uthsäde.          höö.
                                                                                           tunnor. cappar
    Sahlsta består af fyra hemman om 32 öreslandh.
A. Hafwer åker till dhet ena åhrs uthsädhe af sandh sampt lijtet leera
   och klappersteen,                                                              31.
B. Det andra åhrs uthsädhe af leera och klappurjordh,           25.
C. Twenne wreetar af odugligh sand och rödjordh,                 5.  16.
D. En åkerfiell i Säby wreet heehl oduglig, om                        2.
E. Sahlsta ängh består af hårdwall och måssbåttn,                                                32.
   Till byn är ingen skough, allenast lijtet små gran och tallbuskar.
   Knapt muhlbete i deras instängda hagar hwillka äre mäst medh
F. enerijs öfwerluppne, intet fiskie, ey eller fleere lägenheeter.
G. Kyrckioherdens ängh, folio   .
   Beteshaga till Apalla, folio    .
No.                         Grannarna.
1. Mattz Hansson, frällse under greef Nills Brahe, 1 heehlt à 8
   öreslandh, hafwer uthsädhe dhet ena åhret 7 tunnor 20 cappar, dhet
   andra åhret 6 tunnor 8 cappar, i wreetarna och fiellen 1 tunna 28 cappar
                                                 Giör åhrligen,                                  7.  28.
   Höö in alles, till                                                                                                  8.
 aa. En beteshaga tillhopa medh no 2 af sådan qualitet som här åfwan
   förmählt är.
2. Mattz Johansson, af samma beskaffenheet som dhet förre i alla
   lägenheeter.   aa. En betes haga tillhopa medh no 1.
3}
4}  Pher Hansson, bruukar bägge gårdarna som äro 8 öreslandh
   hwardera och således lijka medh dhe förra bägge uth1 öhretahl,
   sampt åker och ängh och andra lägenheeter.
 ab. En betes haga till bägge gårdarna.


_____________
1Fel för uthi.