A14:74Litter.          Notarum explicatio.            Tunnor. Cappar.  Åhrligt.   Somar lass.
                                                                                               uthsäde.   höö.
   Billby består af 5 grannar á 28 öreslandh.
A. Uthsädhe dhet ena åhret af leerjordh,                  28.  16.
B. Det andra åhrs uthsädhe af godh klapperjordh,    23.  24.
C. En wreet af swagh jordh,                                      2.
                              Blifwer åhrliget uthsädhe,                          27.    4.
D. Stoorängen af mååsbotn, till                                                              18.
E. Lillängen af hårdh wall,                                                                      15.
F. En lijten ängz täppa af hårdwall,                                                         12.
                    Giör tillhopa,                                                                      45.
   Skogen tämmeligh godh till gärdzle och
   weddbrandh, men timmerskogen uthhuggen. Fiske widh sin
   strandh som merendells är gallstrandh.
  NB. Bilby hafwer och ängh i Signillsbergz ängh på andhra
   sijdan siön som några åhr warit bruukader under
   Signillsbergz gårdh och är ännu intet aftagen.
                 Grannarna.
No1. Mattz Pehrsson, 4 öreslandh, hafwer uthsäde dhet ena åhret
   4 tunnor 2 2/7 cappa, andra åhret 3 tunnor 12 4/7 cappa, i wreeten 9 1/7 cappa.
   Blifwer åhrligit uthsädhe,                                                        3.  28 1/4.
   Höö in alles, till                                                                                     6 6/7.
2. Hans Mattzon, 6 öreslandh, hafwer uthsädhe dhet ena åhret
   6 tunnor 3 3/7 cappa, andra åhret 5 tunnor 2 6/7 cappar, i wreeten 13 5/7 cappar.
   Blifwer åhrligt uthsädhe,                                                        5.  25 7/14.
   Ängh in alles, till                                                                                   9 9/14.
3. Änkian hustru Anna á 6 öreslandh, hafwer lijka mycke
   i alla stycker medh den näst åfwanståendhe.
4. Johan Mattzon á 6 öreslandh, äfwen lijka uthi åker
   och ängh och alla lägenheeter medh dhe bägge föegående.
5. Anders Olufsson á 6 öreslandh af samma beskaffen-
   heet som dhe andra.
   Råågången kringh skogen  kunde intet oppgås uthan kan 
   bäst skee när Signillsbergz skogzparck som här in till grän-
   ssar skall besichtigas.