A14:79a       Notarum explicatio.                              Åker.     Engh.
                                                                    tunland.     winterlass.
   Wijby beståår af 3 hemman af hwilka 1 skatte, 1 crone och
         1 frelse sampt en engz uthiordh.
A. Åkeren beståår af leermylla i norgiärdhe och som en deehl är oprödt af
   skogzmark och backar som är obärandhe kan man intet högre berächna
   än, till                                                                                               32.
B. Dhet andra åhrs uthsädhe i södher giärdhe af dito jordhe mon,         26.
C. Item en wreet af dito jordemon widh Knutztorp,                               6.
D. Engh, öster engen af hårdhwall, till                                                          45.
E. Wäster ängen af dito jordemon,                                                                5.
                                                                                    __________________
                                                                                                          64.   50.
F. Ähr och till dhenne by nödhtorfftigh skogh så till husens
   repararion som elliest till gerdzle och wedebrand, såsom och
   fiske i Öfwersiön och Rafwalsiön sampt 3:ne torp, ett till hwardera
   hemmanet, membligen1 Ahlbodha torp såår åhrligen 1 1/2 tunna och är bara kierr jordh.
   och engh af starr 2 winter lass, dhet andra Knutztorp är ey heller af synnerlig
   godh jordhe mon, uthan alt moojordh till 1 tunna åhrligt uthsädhe och höö
   1 winter lass, dhet 3:ie Hummeltorpet är är af gruus jordh och
   såår åhrligen 1 tunna och höö 1/2 winter lass.
                           Grannarna.
   Såsom dhenne by öfwer 50 åhr  { Skattegårdhen, 18 1/2 öres såår åhrligen,           15 3/9.  24 2/9.
   warit sätterij och nu för tijdhen   { Crone gården 14 öres, hafwer åhrligt uthsädhe, 11 5/9.  18 1/9.
   wählborne fruu Anna Berentz     { Frelse gården 6 öres, åhrligt uthsädhe,                5 1/9.    7 6/9.
   tillhörigt, kommer altså                                                                    _______________________
   hwardhera hemmanet till effter                                                        Summa,          32.       50.
   dess öhretahl, nembligen.

G. En frelse uthiordh, Bodha engh kallat, omlagd medh råå och röör.

______________
1Fel för nembligen?.