A14:82              Descriptio.
                                                                                            Åker. Ängh.
                                                                                         tunland. winter lass.
   Kyrckiebyn beståår af 1 frelse hemman och 1 cronehemman.
A. Åkeren dhet ena åhret af leer och moojordh, till              11 1/2.
B. Dhet andra åhret af dito jordhemon, till                            17 1/2.
C. Twenne wreetar af moo och klapperjordh tillhoopa,          5.
D. Engen en dhel hårdhwall och små myrtofwor, dhehlz något sanckachtigh,
   in alles till,                                                                                        23.

   Ingen skough, intet muhlbeete uthan hwar sin steenbacke
   på Tensta egor och en lijten hage hemma wedh byn tillhopa.
   Intet fijske eller några andra lägenheeter.
                                                                        __________________
                                                                                           34.           23.
               Grannarna.
1. Hindrich Persson, frelse sahlig herr Gustaff Bondhes arfwingars, 10 öhrsland.
   såår åhrligen,                                                                      9 3/4.      13 1/4.
2. Oloff Ehrsson, crone uptagit på frijheet rygementz skrifwaren
   herr Nybour på sin löhn, sår åhrligen effter 7 1/2 öhresland. 7 1/4.        9 3/4.

   NB. Hafwer och dhenne by twenne ängzfiellar i Tensta ängh
   som igenfinnas på Tensta chartan i samma sochn belägen,
   hwars hööslagh medh byängen är inrächnat. Signo F,
   folio 90.