A14:84Litter.           Notarum explicatio.                                 Tunnor. Cappar.  Åhrligit.   Höö
                                                                                                                   uthsädhe. sommar
                                                                                                                                   lass.
   Nählsta består af 3 hemman
A. Hafwer uthsäde ena åhret i norrgiärdet af leerjordh, derhoos och något
   swag leera sampt löngrundt der å hwar, till                                22.  27.
B. Andra åhret i östergiärdet, leer och steenklapurjordh som till
   en deel ligger i fast linda,                                                          25.    5.
C. Engarna, stoor engen af måssbottn något sank mitt på engen, till                     34.
D. Skarp hårdhwall i samma eng,                                                                         8.
                                                                                                           __________
                                                                                                                         42.
E. Skwatterkiärrs engen af starrbottn, till                                                              9.
F. Hööck engen af starrbottn,                                                                            15.     
    Hårdhwall i samma eng,                                                                                  6.
          Giör tillhopa alla engarna,                                                                        72.
G. Är en engzfiell i stoorengen belägen, af måssbottn som är medh
   smått byske bewäxt, till 12 sommar lass hwilken eng Hässelby herr gårdh
   har låtit för några åhr sedan rödia af böndernas betzhaga, bru-
   kandes änu hööslaget till herr gården.
H. En betzhaga af skarp beet som är medh ung tall och granskogh
   bewäxt.
J. Noch en lijten betzhaga af stoorengen stängdt, som är medh smått en-
   byske bewäxt och består af medelmåtig hårdhwals beet.
K. En wreet som har warit uptagit åker till 3 3/4 tunlandh, hwilken ligger
   nu i fast linda och brukas till betzmarck.
L. Uthmarken till desse hemman är belägen en lijten half mihl ifrån
   byn och består af skarp hårdhwals beet, sampt något liungmark
   up i bergen, är derhoos medh lijtet tall och granskogh bewäxt
   att der kan finnas något weedebrandh och gierdzle fång.
Signum NB. Ligger 2:ne stycke torp, Bergztorpet och Steenhagz torpet kallat, på samma
   skogzfiel hwilka giöra dagzwärken till Hässelby herr gårdh, Bergz torpet
  a, uthsäde ena åhret af moblandad leera, 1 tunna 7 cappar, b, andra åhret af
   dito jordh, 1 tuna 8 cappor åhrligit uthsäde, 1 tunna 7 1/2 cappa , c, hööslag i en
   skogz eng af måssbottn och är medh gran ooch biörkskogh öfwer wäxt, till                   6.
   Steenhagz torpet, a, ena åhret af skogz leera 21 cappar, b, andra åhret 16 cappar
   åhrligit uthsäde 18 1/2 cappa, c , hööslag i en skogz eng af hårdhwall och något
   måssa, till                                                                                                                     5.
   Fiske i Lööfsta fierden kan finnas en 6 notwarp, men är
   dock något gallstrandt dar åhwan,  inga flere lägenheeter.
                   Grannarna.
   Hans Ersson, cronehemman 1,
   Johan Ersson, frallsehemman1 1 under Hässleby.
   Nils Andersson, frälsehemman 1 under Hessleby.
   Hwilka hafua nu för tijden 1/3 deel hwardera i byn, som dock lijkwäll
   berättas at cronehemmanet i fohrna tijder skulle hafua wart störst
   och i cronans jordbook befinnes wara 8 öresland, hafwer iag derför
   ey kunnat uthräkna grannarnas proportion i egorna, serdeles för den orsak skull
   att frälsehemmanens öhretahl här wijdh och fattas.


_____________
1Fel för frällsehemman.