A14:86             Descriptio.
                                                                                                    Åker. Ängh.
                                                                                                tunland. winter lass.
    Granby beståår af 2 hemman, 1 frelse och 1 crone.
A. Åkeren i begge giärdhen är af leerjordh mooblanda in alles, till      22.
B. Ängen skarp och tofwigh, dehlz hårdwall dehlz sanck mossbotten, till          8.
C. En åker fiell säges fordhom legat till Akalla som gåår recta linia
   ifrån litter D och till litter E, af 3 1/4 tunland som crone bondhen allena
   häfdhar af frelse bondhen ingen deehl uthi äger, uthan allenast
   i sielff byåkeren litter A.
F. En åkerfiell i Akalla giärde som och Grane bondhen apart häfdar.
G. En änghz fiell hwilken och fordom sadhes hördt undher Akalla effter prickningen
   linia recta ifrån litter D och till litter E, dhen af cronebondhen allena
   häfdhar och frelse bondhen intet widkommet, om 3 winterlass
   höö af hårdhwall och starr.
H. Ingen skogh eller muhlbeete till denne uthan allenast  ett lijtet bergugt
   hagställe till byn och inga fleere lägenheeter.

                  Grannarna.
   Erich Stafsson, frelse 26 ahlnar, Mons Sigartz såår åhrligen,            5 18/25.  4 1/8.
   Johan Andersson, crono 24 ahlnar optagit på frijhet, här tilz legat ödhe och warit
   afhyst, såår åhrligen i bygierdhe,                                    5 7/25 }
   Uthi fiellarna,                                                                  4.     }       9 7/25.
   Höö hemma i bohlbyn medh frelsebondhen, 3 7/8 winterlass }
   Uthi fellen hårdhwall och starr,                          3 winterlass }         6 7/8.