A14:88                  Descriptio.
                                                                                                      Åker.     Ängh.
                                                                                                    tunland.  winter lass.
   Heesta beståår af 1 1/2 hemman.
A. Åkeren är aff leer och een deehl klapper iblandh i begge giardhen,  44.
B. Engen dehlz hårdhwall i ängen.   Litter C. Icke synnerlig barandhe2
   för dhen hwitta mossan som åhrligen tilltager, män dhen andra
   angen1.   Litter D. Är bara sanck och groof starr, in alles i begge
   ängiarna,                                                                                                     21.
   Till dhenne by är ingen skogh, intet muhlbeete uthan
   allenast en lijten giärdzbacke, bergugh och stenigh och hafwa
   dhe en lijten haga till hwardera hemmanet af fögha wärdhe
   sampt en lijten plommonträgårdh. Intet fijske eller
   några andra lägenheeter.

                  Grannarna.
1. Pär Larsson, 1/2 crone 4 öhrsland regementz skrifwaren herr Nybourn på
   sin löhn, såår åhrligen,                                                                      5 1/2.   5 3/4.
2. Anders Oloffsson, 1 skatte 12 öhrsland hemma i byn, sår åhrligen 16 1/2.  15 1/4.
   Item en uthjordh i Barckarby 4 öhrsland.                                _______________
                                                                                                         22.      21.


_______________
1Fel för ängen.
2Fel för bärandhe.