A14:96Littter.                    Notarum explicatio.                                    Åhrligt.   Eng.
                                                                                                     uthsäde.  sommar.
                                                                                                                    lass.  
   Rijssna hafwer bestådt af 3 hemman crono tillhopa 24 öresland hwilka
   till säterij blefwet bebygde och till sammanlagde uthi ett bruuk,
   blefwe förledet åhr till cronan indragne och anslagne öfwersten
   under lijf regementet till häst för bostelle på dess rytt-
   mesterskap, hafwandes uthsäde det ena åhret till 27 tunnor 14 cappar, der af
A. godh lerjordh och stenklapurjord, till                                     9.  26.
B. Dito moblandat lerjord, till                                                    4.  28.
C. Dito moo och berkejord, till                                                12.  24.
   Den andre åhrwägen stiger till 26 tunnor 8 cappar, der af
D. god lerjord med det stycket som trägård waret hafwer, till   13.   8.
E. Dito moblandat lerjord, till                                                     3.
F. Dito moo och sandjord, till                                                  10.
   Af föregående blifwer åhrligen 26 tunnor 27 cappar, der af
   god jord af första graden,                                                                   11.  17.
   Af andra graden,                                                                                  3.  30.
   Af fierde graden,                                                                                11.  12.
                         Engiarna.
G. Stoor engen en dehl hårdwall till 28 tunlandz widd á 1 1/2 lass, gör                  42.
H. Dito 4 tunlanz widd á 1/2 lass, gör                                                                    2.
J. Dito god och bärande starbottn, 12 tunlandz widd á 4 lass, gör                        48.
K. Lill engen af hård wall och star, 10 tunlandz widd á 2 lass, der af hårdwall,       8.
   Dito star och moss bottn,
L. Lång engen, 23 1/2 tunlandz widd á 2 1/2 lass tunlandet, der af hårdwall,           4.
   Det öfrige star och fräken, till                                                                           54.
                       Torpen.
M. Långvreten hafwer uthsede det ena åhret af mojord något lerblandat
   till 3 1/2 tunna, det andre åhret lijka iord mohn till 3 1/4 tunnor
   af tredie graden,                                                                                   3.  12.
N. Eng der till af star och moss höö, till                                                                 3.
O. Brotorpet uthsår det ena åhret af moo och röjord till 2 7/8 tunna,
   det andre åhret dito jord mohn 3 3/8 tunna som gör åhrligen af fierde grad, 3.  4.
P. Engen der till af små star, 3 1/2 tunlandz widd á 2 lass, gör                                7.
   Uthmarken här till består icke af någon synnerlig skog uthan
   mäst smått byske, muhlbeten icke heller god doch till nöd-
   torften emädan såsom Öhr, Långlöth, Dufbohlet och Sohlwalla
   på desse ägor afgärda ligga och lijka niuta till des tarf af
   uthmarken. Fisket ähr af intet wärde i Dufbols siön.
   Elliest inga andra lägenheter.

   Sohlvalla som på detta Rissne ägor afgärde ligger, består
   af 1/4 cronohemman indelt till augment på Rissna bostellet, haf-
Q. wandes uthsäde det ena åhret till 3 tunnor 24 cappor, det andra
R. åhret 4 tunnor 4 cappar som giör åhrligen af andre graden,                2.  12.
   Af fierde graden,                                                                                 1.  18.
S. Engiarna  der till här på ägorne af 3 lass hårdwall och 4 1/2 star tilhopa,          <  >
   Uthi Råsta eng några små tegar af halfparten hårdwall och star, till                   <  >