A14:99(Rubrik:)
Geometrisk charta uthaf Breedgårdh uthi Gerfella sochn och
Sollentuna häradh.


                  Descriptio.
                                                                             Åker.  Engh.
                                                                          tunland.  winter lass.
   Breedgårdh, 1/4 hemman frelse.
A. Åkeren dhet ena åhret beståår af swart mylla
   och tallmoo sandblanda, till                                2 1/2.
B. Dhet andra giärdhet af swart mylla och tallmoo och
   steen och grusblanda, till                                    2 1/2.
C. Engen af starr, fräken och hårdhwall, in alles,                  3.
                                                                     _____________
        Åboen Erich Persson.                                   5.           3.
   Ingen skough eller muhlbeete uthan på an-
   dra bys ägor dher dhe willia unna dhem.

   NB. För dhen swaga jordhemon skull och
   dher ringa lägenheeter kan man intet
   högre wärderat än för 2 3/8 tunland åhrligen
   till uthsädhe och höö 3 winter lass effter dhess
   uthsädhe.


Afmätt anno 1688
aff
Petter Arosander.


(Karttext:)
Gambla wägen.
Nya wägen till Stockholm
Bredhgårds äghor mötha.
Jacobsbergs äghor mötha.
Bredgårdh.
Jacobsberghs äghor.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.