A14:101(Rubrik:)
Geometrisk charta uthaf Kiärboda och Bredgårdz Kiärängh uthi
Sohlentuna
Giärfälla sochn, Solltuna häradh.


Afmätt in september anno 1687
aff
Petter Arosander.


                Notarum explicatio.
                                                                                   Åker.  Engh.
                                                                               tunland.  winter lass.
   Kiärreboda, 1/4 crone hemman.
A. Åkeren beståår af biörck och tallmoo, till                 1.
   Ähr en åker täppa i en steenbacke uptagen,
   af intet wärdhe.
B. Engen beståår af starr och mossbotten, till                             2.
   Skogh är intet till dhetta hemanett uthan såsom
   dhet är en afgiärda by på Giörwählz egor
   så nyttiar han muhlbete, nodhtorfftigh1
   fångskogh till gerdze och weedhebrandh
   på bohlby skogen, doch medh inspectorens
   på Giorwählen2 loff och inthet wijdare
   hafwer här till hwarcken beetzhage eller
   annat uthan allenast en lijten kalftappa3

   NB. Åhrligti uthsädhe till dhetta hemmanett kan
   man intet högre wärdera för dhen
   swaga jordhemon än 3/8 tunna och höö 2 winter lass
   Åboen Måns Måhrtensson.

   Bredhgårdz Kiärrängh är en ängz
   parck särskildt för sigh sielfft medh giärdz-
   gårdhar hängnat, nu för tijdhen temlig
   skoghwuxin af sanck mossbotten och en
   dheehl hårdwall och kan dher in alles berga
   då mottligh gräswäxt är dher hon blefwe
   rögdh, höö till                                                                         6.


(Karttext:)
Stoora landzwägen till Stockholm.
Gambla wägen.
Brede-gårdz egor mötha.
Giörwåhlz egor mötha här på denne sijdhan.
Bredgårds Kiärrängh.
Jacobsbergs egor mötha här.
Kiärboda torp.
Kalftappa3.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_____________________
1Fel för nödhtorfftigh.
2Fel för Giörwählen.
3Fel för kalftäppa.