A14:103(Rubrik:)
Geometrisk charta uthaf Stoora och Lilla Biörckeby uthi Giärfälla sochn
Solltuna häradh.


               Notarum explicatio.

A. Stoora Biörckby, crone hemman 1, hafwer åker
   af tall och biörckmoo, intet bärandhe som är 9 öhresland
   och hafwer elliest några åkerparker dher och hwar
   uthan dhess öhrtaal in alles till (begge åhren)                   15 tunland.
B. Engh för sigh sielf, till                                                                  8 lass.
   Nembligen winterlass af hårdwall af hårdwall och starr.

   NB. Och såsom dhetta hemman öfwer 20 åhr legat ödhe
   för dhess ringa och swaga jordhemon skull
   kan man intet högre wärderat till åhrligt uthsädhe
   än 4 tunland åhrligen höö 8 winter lass, ingen skog
   än innom hanck och stöör, ey heller uthmarck uthan alt
   sådhant moste dhe tillijta grannarna.
C. Här iblandh är en frelse uthiordh bebygdh, 4 öhresland,
   wählborne fruu Brijta Kruus tillhörigh af samma slagz
   jordhemon, hafwer uthsädhe medh några åkerstycken
   uthom öhrtahlet, begge åhren in alles,                               6 tunland.
D. Engh för sigh sielff af samma jordemon medh Stoora Biörckby,  6 winter lass.


   NB. åhrligt uthsädhe för dhen swaga jordhen 1 1/2 tunna åhrligen
   och engh 6 winter lass och kallas dhetta Bärhesbro
   uthiordh i Gierfella sochn beläget.                               _________________
                                                                     Summa.      21.       14.

E. Warit åker och nu igenlagdh effter han intet
   bärandhe.
F. Aldehles skogh gongen åker, men lijkwähl in-
   rächnat iblandh dehras tuntaahl effter öhrtahlet.


(Karttext:)
Weddesta egor mötha.
Engh.
Barsbro egor mötha.
Engh.
Gran backe.
Skiählby egor mötha.
Uthmark till Biörckeby af små tall, briörck1 och granskogh.
Stoora Biörckby.
Lilla Biörckeby.
Lundha egor mötha.


Afmätt in augusti anno 1687
aff
Petter Arosander.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_____________
1Fel för biörck