A14:107(Rubrik:)
Geometrisk charta uthaf Engsnääs uthi Giärfälla sochn, Solltuna
häradh.


                Notarum explicatio.
                                                                                       Åker.  Engh.
                                                                                   tunland.  winter lass.
   Engsnääs, 1/4 hemman, åkeren beståår af
A. sandh och moojordh lijtet klapper iblandh, mycket
   grundh medh rödhsandh, undher det ena
   åhret till,                                                                        2 3/4.
B. Dhet andra åhret af lijka jordhemon,                             2 1/2.
C. Engh af hårdhwall, till                                                                   3.
                                                                      ___________________
                                                                   Summa,        5 1/4.         3.
   Äger och intet meer än innom hanck och stöör och
   är en afgiardha1 by på Tompta ägor, skogh och
   muhlbeete sampt wedhebrandh och giärdzlefångh
   hafwa dhe medh loff till nödhtorfften på bohlby egorna.
       Åboen Anders Jöransson.

   NB. Åhrligit uthsädhe kan föga högre berächnas
   effter dhenne swaga jordhemon än till
   1 1/2 tunland och höö 3 winter lass.


Afmätt in september anno 1687
af
Petter Arosander.


(Karttext:)
Engh.
Solltunaholms egor mötha.
Tompta egor mötha.
Beetz marck af små tall och granskogh.
Engs-nääs.
Engh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


__________________
1Fel för afgiärdha.