A14:109(Rubrik:)
Geometrisk charta uthaf Bränbole uthi Gerfälla sochn, Solltuna
häradh.


             Notarum explicatio.
                                                                                    Åker.  Engh.
                                                                                tunland.  winter lass.
A. Bränbole, 1/4 crone hemman, hafwer åker dhet
   ena åhret af sandh och leerjordh, mycket stenigh och
   berachtigh åker march, till                                         4 1/2.
B. Dhet andra åhret af dito jordhemon, till                    4 3/4.
C. Engen af hårdhwall, skoghwaxter1 och kan in alles då
   medhelmottigh gräswäxt är bergas,                                        4 1/2.
                                                                  ___________________
D. En lijten skarp beetzhage.                  Summa,         9 1/4.     4 1/2.
   Skogh nyttar han som dhe andra torparen af  herrgårdz
   skogen medh loff till gerdzle och weedebrandh.
           Åboen Anders Andersson.

   NB. Åhrligit uthsädhe kan här på dhetta hemmanett
   berächnas för dhen stenige och bergachtige
   åkermarcken skull till 3 tunland och höö
   4 1/2 winter lass.


Afmätt in september anno 1687
aff
Petter Arosander.


(Karttext:)
Giörwäls egor på dhesse sijdhor.
Beetz haga.
Jacobsbergs egor mötha här.
Bränbole.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


______________
1Fel för skoghwäxter.