A14:111(Rubrik:)
Geometrisk charta uthaf Dijkaretorpet uthi Giärfella sochn,
Solltuna häradh.


             Notarum explicatio.
                                                                                     Åker.  Engh.
                                                                                  tunland.  winter lass.
   Dijkaretorpet, 1/4 hemman.
A. Åboen Oloff Oloffsson, hafwer åker af tall och
   biörckmoo medh klapper iblandh, intet synnerlig
   barandhe1, in alles effter dhess widd begge åhren,         8.
B. Engen hårdwall och mossbotten skogwuxen medh eekar
   och annan löfskogh och kan bergas höö, till                            4 1/2.
   Skogh och muhlbeete på herrgårdz skogen sampt en beetz
   hage widh gårdhen, gerdzle och weedhebrandh effter
   nödhtorfften. Men fiske i siön hafwa dhe intet gangen af
   för Sichtuna fiskiaren som dher fiskia åhrligen
   och gifwa dherföre sin tributh till härgårdhen.

   NB. Åhrligit uthsädhe kan intet högre på dhetta hemmanett
   berächnas för dhen swaga iordemon skull än 3 tunland
   och höö 4 1/2 winterlass.


(Karttext:)
Slammertorps hagen möther.
Giörwähls fiärden.
Beetz hage.
Engh.
Dijkar torpet.
Engh.
Giörwahlz egor.
Engh.
Giörwählz hagen möther.


Afmett in september
anno 1687
aff
Petter Arosander.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_______________
1Fel för bärandhe.