A14:114(Rubrik:)
Geometrisk charta uthaf Slammertorp uthi Giärfälla sochn, Solltuna
häradh.


            Notarum eplicatio1.
                                                                                                          Åker.  Engh.
                                                                                                      tunland.  winter lass.
   Slammertorp, 1/4 crone hemman ödhe.
A. Åkeren dhet ena åhret sijdhländh af sandjordh lijtet klapper och leer-
   blandat, till                                                                                        2 1/2.
B. Dhet andra åhret af sandh och leerjordh, till                                      3.
C. Engen hårdhwall skoghwuxin och skarp, kan bergas då medhel-
   mottigh gräswäxt är, höö                                                                                 5.
D. Ähr och en beetzhage till detta hemmanett, elliest hafwa dhe muhlbeete på
   Giörwählz skogen sampt tarfskogh till gerdzle och wedhebrandh.
                                                                                 ______________________
                                                                                    Summa,           5 1/2.      5.

   Åhrligit uthsädhe kan intet rächnas på dheta hemmanett
   för dhen skarpa och sijdhländta jordhemon skull
   än 2 tunland och höö 5 winter lass.


(Karttext:)
Giörwähls skogen på dhesse sijdhor om gårdhen.
Dijkare-torps beetzhagen möther.
Engh.
Beetz hage.
Slammer torp.
Engh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt in september anno 1687
aff
Petter Arosander.

_________________
1Fel för explicatio.