A14:116(Rubrik:)
Geometrisk charta uthaf Hinderstorp uthi Giärfälla sochn, Solltuna
häradh.


                  Notarum explicatio.
                                                                                               Åker.  Engh.
                                                                                          tunlandh.  winter lass.
A. Hinderstorp, 1/4 hemman, åkeren af sandh-
   jordh och något leerblandat skogz jordh medh klapper-
   steen iblandh dhet ena åhret, till                                          5.
B. Dhet andra åhrs uthsädhe af lijka jordhemon,                    5.
C. Engen hårdwall, till                                                                     4.
D. Een lijten skarp beetzhaga, gårdzfång och wedhebrandh
   tages på herrgårdz skogen och dhet ey uthan loff af
   inspectoren på Giörwählen, sampt muhlbete och
   fleere lägenheeter finnes intet här till.                    _______________
                                                                          Summa,    10.       4.
          Åboen Johan Ohlsson.

   NB. Åhrligtt uthsädhe till dhetta hemmanett 3 1/2 tunlandh
   och engh 4 winter lass emedhan här är
   swagh åkermarck.


Afmätt in september anno 1687
aff
Petter Arosander.


(Karttext:)
Giörwähls egor på alla sijdhor om dhetta hemmanett.
Hinderstorp.
Engh.
Beetz hage.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.