A14:118(Rubrik:)
Geometrisk charta uthaf Lädersätra uthi Giärfälla sochn, Solltuna häradh.


           Notarum explicatio.
                                                                                         Åker.  Engh.
                                                                                    tunlandh.  winter lass.
A. Lädersätra 1/4 hemman, åkeren något leer-
   blandat, men största dehlen tallmoo, klapper och
   gruusjordh intet synnerlig åkermarch, dett ena åhret,     3 1/2.
B. Dhet andra åhret af lijka jordhemon,                           2 1/2.
C. Engarna en deehl hårdwall och en dehl starr, till                          4 1/2.
   Här till är ingen skogh uthan niuther muhlbeete på
   Giörwählz skogen och giärdzlefångh sampt wedhe-
   brandh effter nödhtorfften.                                 ___________________
                                                                     Summa,    6.             4 1/2.
   Åboen Lars Mattsson.

   NB. Åhrligit uthsädhe för dhen swaga jordhemon
   kan intet högre berächnas än 2 tunland och
   af hårdwall coh starr tillsammans 4 1/2 winter lass.


Afmätt in august anno 1687
aff
Petter Arosander.


(Karttext:)
Starr engh.
Giörwähls eghor mötha.
Kiärrboda egor mötha.
Skogz backe.
Jacobsbergs egor mötha.
Lädersättra.
Hästehage.
Hårdwalls engh.
Gran backe.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.