A14:123Litter.        Notarum explicatio.                                                                                       Åhrligt uthsäde.  Eng
                                                                                                                                                aker1.             sommar
                                                                                                                                           tunnor. cappar.   lass.
   Stäcks torpen liggia allesammans på Soltuna häradz almen-
   ning och ähro i cronones jordebok för fierdedels hemman
   upförde, hwilka hwart för sig hafwa föliande ägor.
A. Eliansboda uthsår det ena åhret 1 tunna 10 cappar, det andra åhret
   1 tunna alt skogzjord, hwilket gör åhrligen,                                                                                   1.   5.
   Eng der hooss af starhöö, till                                                                                                                        6.
B. Nortorpet hafwer uthsäde det ena åhret 1 tunna 10 cappar, det andra
   åhret 1 tunna 27 cappar skogzjord, gör åhrligen,                                                                         1.  18 1/2.
   Eng der hooss af star, till                                                                                                                              6.
C. Nyboda uthsår det ena åhret 16 cappar, det andra 9 cappar, gör åhrligen,                                      12 1/2.
   Eng der till af små star, till                                                                                                                             5 1/2.
D. Trappberg uthsår det ena åhret 1 tunna 12 cappar, det andra 1 tunna 22 cappar, gor3 åhrligen, 1.  17.
   Eng der till i twenne små engiar af små star, till                                                                                              7.
E. Bonäs uthsår det ena åhret 17 cappar, det andra 16 cappar, gör åhrligen,                                        16 1/2.
   Eng der till af små star, till                                                                                                                             9.
F. Krögaren wed backen hafwer uthsade2 det ena åhret i twenne wre-
   tar till 2 tunnor 2 cappar, det andra åhret 20 cappar, gör åhrligen,                                               1.  11.
   Eng der till af små står till 9 lass wed krogen en eng af
   gott hårdwals höö till 5 lass, giör tillhopa,                                                                                                    14.
G. Capitens enckan hafwer en wret om 7 cappland, gör åhrligen,                                                            3 1/2.
   Eng der hooss af små star, till                                                                                                                        1 1/2.
H. En rödia som brukas till gården af små star, till                                                                                             6.
   Uthmed Stäckz sundet boo åthskilligt folck som hafwa sijna                                                     ______________
   kåhlgårdz täppor nedan för husen.                                                                                                6.  20.     55.

____________
1Fel för åker.
2Fel för uthsäde.
3Fel för gör.