A14:125                    Notarum explicatio.
Litter.                                                                                                Åker.  Engh.
                                                                                                      tunland.  winter lass.
   Öfwere och Nedre Runby, hafwer uthsädhe
A. Dhet eena åhret som beståår af leermylla, swartmylla och öhrjordh och
   innehåller,                                                                                          42.
B. Dhet andra åhrs uthsädhe som är af klapper, moo och kierre
   jordh sampt leer och swart mylla,                                                       38 1/9.
                                                                                  _____________________
                                                                                                            80 1/9.
C. Engh wedh byn som består af hårdhwall och mosse botten, till 40 lass.
   dito ett stycke engh som är belägit wedh Skarfwen, till                8 lass.
                                                                                            ______________48.
D. Engh som brukas undher Runssa gård men hörer elliest under
   samma by, till                                                                                     19.
E. Ett stycke ängh som hörer till Eedz pastorat.
F. Noch ett stycke ängh som kommer Löffsta byen till.

           Åboerne.
1. Pär Joensson crone hemman, uthsåhr dhet ena åhret 12 tunnor,
   dhet andra 10 8/9 tunnor, giör åhrligen,                                               11 4/9.
   Engh, till                                                                                                        13 5/7.
2. Erich Pärsson och Erich Borilsson frelse hemman, uthsädhe dhet ena åhret
   12 tunnor, dhet andra 10 8/9 tunnor, giör åhrligen,                             11 4/9.  13 5/7.
3. Mattz Ersson dito hemman, ena åhrs uthsädhe 12 tunnor, dhet andra 10 8/9, giör
   åhrligen,                                                                                             11 4/9.  13 5/7.
4. Mårten dito hemman, ena åhrs uthsädhe 6 tunnor, dhet andra 5 4/9 tunnor,
   åhrligen,                                                                                               5 13/18. 6 6/7.
5. Långh Tompta, leer sand och moojordz åker, in alles 2 7/8 tunna, hwilket giör
   uthi åhrligt uthsädhe,                                                                             1 7/16.
6. Lille Bromseboda torpet, åkeren af moojordh till 3 tunnor,
   
giör åhrligen,                                                                                       1 ½.
7. Båthbyggiare torpet nybyghe, hafwer åker af moojordh till 1 tunna,
   hwilket giör uthi åhrligit uthsädhe,                                                              1/2.

   Till denne by finnes godh wedh sampt något behielpeligh timber-
   skough af tall och graan, nödtorfftigt gerdsse tångh och muhlbete,
   intet synnerligt fiske i Skarfwen, elliest inge andre lägenheeter.