A14:129a(Rubrik:)
Geometrisk delineation öfwer Engby gård i Bromma sochn, Sollentuna
härad.


Litter.            Notarum explicatio.                     Tunnor. Cappor. Sommar lass.
                                                                                                          höö.
   Engby hafwer tillförenne bestådt af
   4 heehla hemman alla lijka
   stora hwar af 3 äro lagde till säterie,
   dhet fierde considererat som en o-
   mistandes lägenheet under Drott-
   ningeholm och är nu widh aftagan-
   det effter högwälborne herr landz-
   höfdingens ordres uthbrutet
   och lagdt för sigh sielf innom
   rågången no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10
   tillijka medh ängen litter D, dess
   tompt blef medh 4 tompte råå-
   lagdt litter A.
B. Hafwer åker till bägge åhren af mo-
   blanda leerjordh,                                                  10.  18.
C. Item widh torppet Tyskbotn,                                     20.
                                                                      ______________
                                                                              11.  6.
D. Höö blef tilldeehlt i stoorängen,
   star och måssbottn,                                                             14.
   Noch i siöängen, hårdwall mager
   grääswäxt, till                                                                        6.
                                                                      _______________
          Säthegården.                                                                20.
E. Hafwer åker som består af moo-
   blanda lerjord till bägge åhr,                                 27.   7.
F. Widh torppet Komötet, no 1,                                3.   4.
G. Item widh Sohlbaset, no 2,                                   3.   5.
                                                                      _______________
          Ängh till gården.                                           33.  18.
H. I stoorängen, starr och något
   skiönwall under gården,                                                       52.
J. Rödian men en dehl som kal-
   las hästhagan, kan in alles
   blifwa 6 lass men effter häst-
   hagan slåås hwart åhr och rö-
   dian allenast det åhret som
   dhet ena giärdet är i sädhe,
   uthsättes dhet för,                                                                  4.
   Sohlbase torppet hafwer äng i
K. lillängen,                                                                              1 1/2.
L. I kärrängen,                                                                         1 1/2.
F. Torpet Komötet hafwer ängh hårdhwall,                               1 1/2.
   No 3, Torppet Räfsan har tiillfören-                    _______________
   de warit en uthjordh alltijdh                                                  60 1/2.
   lydt under Åkeshoff och kom-
   mer således intet under åf-
   wanstående repartition, hafwer
                                            åker.


   åker samma jordmonn som
   till gårdhen till bägge åhrs uthsädhe,                       4.
   No 4, ängh fyra stycken tegar i stoorän-
   gen,                                                                                      3.
   No 5, noch en tegh widh Komöthe,                                         1/8.

   Skogen till heehla byn är me-
   dellmåttigh ungh graan
   och tallskogh till wedebrandh
   och gärdefångh, item nödtorf-
   tigt muhlbete. Fiske fins och
   i Mählarn 4 noothwarpp,
   sampt i Kyrckesiön medh katzer,
   der fåås rudor, gäddor och
   abbor.

   NB. Under denna skifftningh
   skall intet fiske och muhlbete
   wara tillförståendes, uthan
   skohla dhe samfällt fiskia så
   Mählarn som Kyrckiosiön
   och dee eenas boskapen in-
   tet afstängias ifrån den
   andras skogh och utmarck.


   Afmätt in majo anno
   1689 af
   Lars Hoffstedt
   ordinarie landtmätare i Uplandh.

   NB. Af skattläggningz instrumentet
   som 1708 den 23 september, är oprättat fins Hoff-
   stedts berättelse anfördt att widden
   af trägårdn och humblegårdn skall wara
   inberäknat i tunnetahlet af åkern som
   lärer uppfylla bristen som observerth
   öfwer denne charth omtahler, nämbligen
   littera E som är uthrächnat till 27 tunnor < > cappor
   innehåller allenast 25 tunnor.
   Åkern no 3 som upföres  för 4 tunnor,
   innehåller allenast 3 tunnor 20 cappar,
   hwilket äfwen landtmät Leitz jäm-
   fördt med concept charth ock befinnes
   uthräkningen richtig effter observert som
   des swar af den 20 december 1717 til kunglig dire
   står mähler. Måste man altså hålla för
   uthräckningen som chartan innehåller wara richtig.


(Under ramen:)
Upsändes den 24 juli anno 1689 ifrån
konglig collegio.


(Karttext:)
Bickombärga ägor mötha här.
Råcksta ägor mötha på denne sijdan.
Linda.
Kyrcke siöön.
Haga till cro-no hem-manet.
Karswijks ägor <mötha> på denne sijdan.
Trää gårdh.
Hum-blegådh.
Engby.
<Skiön> walls.
Skiönwallz äng.
Måss bottn.
Starr.
Måssbottn.
Odugelig backe.
Betes haga till Sohlbase.
Steen rössia.
Torppet Tyskbåttn.
Färkarlstorpet.
Ryttar holmen.
Färgan.
Mälaren lacus.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.