A14:131Litter.               Notarum explicatio.                             Åhrligt uthsäde.  Eng
                                                                                               åker.            sommar.                                                                                          tunnor. cappar.   lass.
   Glija består af 2 hemman och 16 1/2 örsland tillhopa hwars uthsäde det
A. ena åhret som altsamans i fast linda och skogwäxt ähr, består
   största dehlen af lerjord som ähr hårdbrukat och uth med
   backarna moblandat, till                                            18.  16.
B. Det andra åhrs uthsäde som halfparten ähr i bruuk af
   torpare och det andra fast linda af samma jordmohn
   som föregående, till                                                  18. 
   Blifwer altså åhrligen till hemanen,                                           18.   8.
C. Engen består af godh hårdwall, till                                                            56.
   Här till ähr ingen uthmark uthan hwadh som innom gerdesgår-
   den begrijpes som intet förslår hwarken till gerdzle eller
   wedebrand ey heller muhlbete.
           Hemanen.
   Desse hemman ähro ödelagde och för muhlbete under Ranhammar
   brukass så  att icke mehra ähn halfparten af det ena gärdet
   ähr i bruuk af 3 stycken torpare. Hafwa lijkwähl tilförne be-
   stådt af 2 hemman det ena om 8 örsland, det andra om 8 1/2 örsland
   hwar af de 8 års landen haft åhrlig uthsäde, till                           8.  27 1/3.   27 1/4.
   Det andra hemanet om de 8 1/2 örsland uthsådt åhrligen,           9.  12 2/3.   28 3/4.