A14:133Litter.           Notarum explicatio.                            Åhrligt uthsäde.   Eng.
                                                                                      å<ker>.             sommar.
                                                                                    tunnor. cappar.   lass.
   Eneby består af ett hemman hwilket hafwer uthsäde det ena
   åhret till 16 tunnor 4 cappar, der af                   
A. lerjord, till                                                         11.  26.
B. Dito i fast linda moblandat jord, till                       4.  10.
   Det andra åhret bestijger till 13 tunnor 18 cappar, der af
C. lerjord,                                                               8.  20.
D. Dito i fast linda moblandat jord, till                      4.  30
   Uthaf förestående uthsäde blifwer åhrligen 14 tunnor 27 cappar, der af
   god jord af förste graden,                                                    10.   7.
   Dito sämbre,                                                                         4.  20.
                Eng der till in alles till 12 1/2 lass, der af
E. gårdz engen som tilförne för ähn landzwägen öfwer henne
   giord blef, war tämmelig god små star, men nu för tijden
   sedan dijkerne omkring wägen upgräfdes hafwer watt-
   net uthdragetz och mossan taget öfwerhanden så att
   den nu intet högre kan berächnass ähn, till                                             6.
F. Been engen äfwen och så mosswexen, till                                            4.
   En engz fiell uthi Bällsta ägor som på dess charta note-
   rat finnes, af mycket skarp och torr wall sampt full
   med enebuskar öfwerwäxt, kan intet högre berächnas
   i medellmåtttige åhr ähn till hårdwals höö,                                             2.
G. Noch en fiell belägen uth<i> <F>lysta eng af hårdwall, till                       1/2.
   Här till ähr ingen uthmark hwarken till skog eller
   muhlbete.

   Detta heman brukas af 4 stycken torpare under Bällsta, ähr
   cronohemman och till augment på Bällsta muntering indelt.

H. Capellans åker innom dena rågång.