A14:135Litter.                 Notarum explicatio.                                                            Åhrligt uthsäde.   Eng.
                                                                                                                               åker.              sommar.
                                                                                                                          tunnor. cappar.   lass.
   Bellsta hafwer bestådt af 5 hemman och twenne uthjordar, tilhopa 34 1/3 örsland
   hwilket till sätherij blefwet bebygdt och nu af wälborne fru Christina
   Cronström possideras och innehafwes, hwars uthsäde det ena åhret bestijger
        till 31 tunnor 18 cappar, der af
A. tämmelig god lerjord, till                                                                        15.  14.
B. Dito moblandat lerjord som ähr mycket med stengrund och lönstenar, til 11.    4.
C. Dito mojord eller skogzjord mycket sweksam, till                                     5.
   Det andra åhrs uthsäde bestijger till 34 tunnor, der af
D. god och bärande lerjord, till                                                                   20.  10.
E. Dito lerjord något moblandat, till                                                            11.  22.
F. Dito röjord,                                                                                             2.
   Af förestående uthsäde blifwer åhrligen 32 tunnor 25 cappar, der af
   god jord af första graden,                                                                                       17.  28.
   Af den andra graden,                                                                                              11.  13.
   Af sidsta graden,                                                                                                       3.  16.
   Höö af alle engiarna i medellmåttige åhr till 168 lass, der af
G. norrengen en dehl hårdwall till 30 lass, dito små star uthmed bäcken 10 lass,                             40.
H. Askengen af skarp och tofwug hårdwall som med enebuskar största dehlen
   ähr öfwer wext, kan berächnas i medelmåttig åhr till 30 lass, dito små star
   uth med bäcken och träsket till 30 lass tilhopa,                                                                            60.
J. Lund engen ähr halfdehlen hårdwall uthmed gerdesgårdarne till  40 lass,
   dito små star mitt på engen som och något sanck ähr till 28 lass, tilhopa                                       60.
K. Ett engz wachtare torp wed gamla Bällsta broo, hafwer åhrligt uthsäde af lerjord,         29.         1.
L. Brootorpet hafwer ingen åker uthan af betes marken instängt en hage
   som wed stranden kan slås höö af hårdwall, till                                                                              2.

   Uthmarken består icke af någon synnerlig widd och elliest mycket berjog hwar
   emellan ähr så meddellmåttigt muhlbete, ingen skog till wedebrand duglig uthan
   något till gerdzle fång. Fiske wattn kan wähl wahre här till uthi en lijten
   insiö sampt en dehl medh Krassboda uthi Ulfsunda åhmunen af föga werde.
   En trägård nyss anlagd och planterat af åthskillige fruchtbara trän.
             Hemmanes fördehlning.
   Bällsta som förr förmählt ähr betår af 3 cronohemman, 1 skattehemman, 1 skatte uthjord
   och 1 gammalt frelsehemman, en crone uthjord om några öhres räntan <  > står förmält
   i cronones jordebok, men finnes intet igen hwarest han belägen
   waret. Begynner altså det första cronohemman med norre och wästre lottn som
   här tils af förbenemde fru Cronström waret till räntan possiderat, men af hans
   konglig maytt den sidstledne 13 may resolverat på rustning att indelas och af
   nu warande possessor att rustas före, består uthi cronones jordebok
   af 6 2/3 örsland, hafwer åhrligt uthsäde till,                                                                 6.  11 1/2.   32 3/5.  
   Det andre hemmanet består af lijka öhrethal och uthsäde och af lijka wilkor, till          6.  11 2/3.   32 2/5.
   Det tredie hemmanet af lijka som de föregående, till                                                   6.  11 2/3.   32 <3>/5.
   Det fierde ähr skattehemman possideras till skatträttn af  förbenämde fru som lijka med cronohemman
   på rustning föres, hafwer i byn 8 örsland och uthsår åhrligen,                                      7.  20 2/5.   39 1/10.
   Skatte uthjorden af lijka wilkohr med skattehemmanet hafwer 1 örsland, uthsår åhrligen, 30 < >.  4 9/10.
   Den fempte gården ähr gamla frelsehemman förbenämde fru tilhörigt som uthi crono-
   nes jordebok intet öhrethal hafwer, uthan igenfans efter den
   proportion det i skifte hafwer att wara 5 1/3 örsland, uthsår åhrligen,                           5.  2 1/2.  26 1/10.
   Torp ägorna till hela byn åhrligen,                                                                                     29.         3.