A14:137Litter.            Notarum explicatio.                                               Åhrligt uth-.   E<ng>
                                                                                                       säde, åker.     sommar.
                                                                                                  tunnor. kappar.   lass.
   Raanhammar består af 2 hemman och 16 örsland, tilhopa bygdt uthi ett
   sätherij som nu ähr twenne rustningz stammer och af konglig
   rådet greff Anders Torstensons erfwingar rustas före.
A. Hafwer uthsäde det ena åhret af lerjord hårdbrukat
   och uth med backarna något moblandat, till                         21.
   Det andra åhrs uthsäde bestiger till 24 tunnor 11 cappar, der af
B. lerjord något hårdbrukat, till                                                4.  10.
C. Dito moblandat jord som uth med backarna ähr myc-
   ket sweksam och nästan oduglig efter jorden ähr så
   grun och stenig, till                                                              18.  17.
D. Dito samma jordmon i fast linda, till                                    1.  16.
   Uthaf foreskrefne1 uthsäde blifwer åhrligen 22 tunnor 28 1/2 cappar, der af
   hårdbrukat lerjord, till                                                                        12.  21.
   Dito sämbre jord, till                                                                          10.      1/2.
              Engiarna innehålla 120 lass, der af
E. wäster engen af godt hårdwals höö, men elliest något skarp
   och tofwug, berächnas i medellmåttige åhr, till                                                        30.
F. Siöö engen af näst godt hårdwals höö, till                                                              90.

   Här till ähr ingen uthmark hwarken till skog eller muhlbete,
   en lijten betesshage wed gården, lijtet fiske uthi Ulfsunda
   siön till några kattsiostånd.          

                Hemmanen.
   Det ena hemanet består i cronones jordebok af 8 2/3 örsland.
   Hafwer åhrligitt uthsäde, till                                                                 12.   9 1/4.    65.
   Det andra hemmanet hafwer bestadt2 af 7 1/3 örsland uthsår åhrligen, 10.  12 3/4.   55.


___________________
1Fel för föreskrefne.
2Fel för bestådt.