A14:143                    Notarum explicatio.                      Tunnor. Kappar. Sommar lass.

   Grana består af 3 mantahl 24 öhres landh, 2 crono, 1 frällsse.
A. Eena åhrs uthsäde till denne by, af hårdh leerjord med klapper ibland, 33 tunnor 16 kappar.
B. Andra åhrs uthsäde af hård leerjord, med litet klapper ibland, 23 tunnor och
 C. swartmylla i samma gierde,                            2 tunnelandh,                29 tunnor 16 cappar.
   Wreten no 1,                                                                                         1 tunna.
   Wreten no 2, dito jordmåhn,                                                                   3/4 tunnor.
   Wreten no 3, af samma jordh,                                                               1 tunna 16 kappar.
           Engiarna till denne by.
D. Storengien består 2/3 af starr och 1/3 hårdwall, ähr                        80 lass.
E. Diuphagen starrwalls engh med måssbottn ibland,                         40 lass.
   Engztegen som hörer under no 1,                                                  20 lass.
   Kiellhagen,                                                                                     4 lass.
F. Brohagen,                                                                                     9 lass.
   Till denne by finnes ingen skoug uthan små skougzbackar som äre inom hanck och stöör, sammaledes ähr
   och med muhlbeten till dess engiarna och sädesgiärdet slappes1 att beetas.
                Grannarna.
1. Anders Jönsson, 1 mantahl 12 öre landh frällsse, hafwer eena åhrs utsäde, 10 tunnor 24 cappar.
B. Andra åhrs uthsäde,                                                                                 14 tunnor 24 kappar.
   Bro wretan af mojord, no 1,                                                                         1 tunna
                                                                                              Åhrligit uthsäde,                  16.  16.
   Hööslag uti stoorengien, till                                                                        40 lass.
   Uti Diup hagen,                                                                                         20 lass.                              64.
   Broohagen, 1,                                                                                             4 lass.
   Ähr och een engzteegh belägen wäster intill Mälösa Konungz engh som ähr ganska sanck och består
   af lutter fräcken till 20 lass åhrligen, när hon kan bergas för wettskan skull.
2. Cronohemmanet som Niellss Persson åboer, ähr 6 örelandh.
   Hafwer eena åhrs uthsäde,                                                                       8 tunnor 12 kappar.
   Andra åhrs uthsäde,                                                                                 7 tunnor 12 kappar.
   Browreten af moojordh, no 2,                                                                  1 tunna 16 kappar.
                                                                                         Åhrligit uthsäde,                         8.  20
   Stoorengien af hårdh och starrwall,                                                           20 lass.
   Diuphagen,                                                                                              10 lass.
   Kiellhagen,                                                                                                2 lass.
   Brohagen skiönwall,                                                                                  3 1/2 lass                      35 1/2.
3. Mattz Larsson, 1 cronohemman 6 öreland.
   Eena åhrs uthsäde,                                                                                 8 tunnor 12 kappar.
   Andra åhrs uthsäde,                                                                               7 tunnor 12 kappar.
   Browreten,                                                                                                          24 kappar.
                                                                                        Åhrligit uthsäde,                          8.  28.
   Hööslagh på storengien,                                                                          20 lass.
   Hööslagh uti Diuphagen,                                                                          10 lass.                          35 1/2.
   Kiellhagen,                                                                                                2 lass.
   Brohagen,                                                                                                 3 1/2 lass.

_______________
1Fel för släppes?