A14:147                  Notarum explicatio.                                 Leer och.  Swartt.  Hårdh.  Starr.
                                                                                      mulljordh.  mylla.    walls.    wall och
                                                                                                                    äng.      småt stagg.
                                                                                       tunnor. cappar.     sommar lass.
   Nählen består af 3 hemman á 24 öreslandh.
A. Åker till dhet ena åhrs uthsädhe af ler och mulljordh,    29.
B. Dhet andra åhrs uthsädhe af leerjordh sampt lijtet grus
   kring backarna,                                                            27.
C. En wreet af swarttmylla,                                                                    2.   8.
D. Kallängen af starrwall medh något fräken beblan-
   dat, swår till att bärga i wåtha åhr,                                                                                   80.
E. Nyängen af smått stagg och måssbottn,                                                                          30.
F. Kiällängen af hårdwall,                                                                                       16.
G. En ängzfiell ett gott stycke ifrån kallängen, widh
   kongzängen af starr wall,                                                                                                   8.
   Till byn finnes ingen skoug ey eller muhlbete,
   intet fiskie och inga fleere lägenheeter.
  NB. I cronones jordebok står en uthjordh á 1 1/2
   öreslandh som förmenas wara dhe fiellar som
   liggia till cronohemmanet.
        Grannarna.
No 1. Lars Andersson, 1 cronohemman / rustningzstam
   under öffwerst1 herr Magnus Adolph Klingspore/ à
   9 öreslandh i byamåhl, hafwer åker till åhrligt uthsädhe, 11.   2.
aa. Ännu 2 stycken åkerfiellar en i hwardera gierdet,          1.   4.                13 1/2.    6.       44 1/4.
ab. Noch en ängzfiell i kiellängen af hårdwall,                                                            3.
ac. En lijten kallfhaga.
2. Änkian hustru Brijta, frällsehemman 1, men nu op-
   dragit till cronan á 8 öreslandh i byamåhl. hafwer
   åker till åhrligt uthsädhe,                                                 9.  10 2/3.           12.        5 1/3.   39 1/3.
ad. En lijten beteshaga.
3. Anders Larsson, Danwijkz hemman 1, á 7 öresland.
   Hafwer åker till åhrligt uthsädhe,                                     8.   5 1/3.            10 1/2.   4 2/3.   34 5/12.
af. En wreet af mojordh, till                 28 cappar.
ae. En lijten kallfhaga.


___________
1Fel för öffwerstlöjnant?