A14:151Litter.               Notarum explicatio.                                                                            Uthsäde.       Eng.
                                                                                                                                   Åhrligen åker.   sommar.
                                                                                                                                 tunnor. cappar.   lass.
   Lilla Beenhammar består af  <2> heman, hwilka begg<e> hafw<e>r u<th>säde
   det ena åhret till 28 tunnor 22 cappar, der af
A. lerblandat jordh som icke ähr af bästa slaget, till                                               11.  20.
B. Dito grund sandjord som ähr något lerblandat, till                                               4.  30.
C. Dito sand och mojord som i torckåhr mycket slår felt, till                                    9.   4.
   Det andra åhrs uthsäde bestiger till 26 tunnor, der af
D. lerblandat jord, till                                                                                            15.
E. Dito sand och mojord med något lerbland, till                                                    11.
   Utaf föreskrefne uthsäde blifwer åhrligen 25 tunnor 27 cappar, der af
   andra graden, till                                                                                                                 13.  10.
   Af tredje graden, till                                                                                                              7.  31.
   Af fjerde eller sidste graden,                                                                                                  4.  18.
          Ängiarna tilhopa innehålla 130 lass, der af
F. norr ängen af hårdwall, till                                                                                                                    34.
G. Lill ängen af hårdwall till 6 lass och star till 8 lass, gör tilhopa,                                                               14.
H. Löth engen af hardwall1 till 8 lass dito små star till 8 lass ähr tilhopa,                                                     16.
J. Stor engen af hårdwall till 16 lass dito star och fräken 50 lass, tilhopa                                                     66.
                 Torparnas ägor.
K. Kallboda torpet hafwer uthsäde det ena åhret till 1 tunna, det andra åhret
   2 tunnor alt skogs jord, hwilket gör åhrligen,                                                                         1.  16.
   Eng der hos af moss höö, till                                                                                                                    8.
L. Löfdahlen hafwer uthsäde det ena åhret 1 tunna 16 cappar, det andra 1 tunna, gör åhrligen, 1.   8.
   Eng af 1 lass hårdwall och 1 lass moss höö, ähr tilhopa,                                                                            2.
   Snickare torpet, utsäde det ena åhret 24 cappar, det andra 9 cappar, gör åhrligen,                    16.
   Eng der ho<  >  < >ass hårdwall och 1 lass mosse, tilhopa,                                                                       3.
   Uthmarken är tämmelig stoor och wijd hwar uppå ähr godt gerdzle
   och wedebrand samt något löfskog, ingen duglig timberskog
   muhlbetet ähr när wed byn mycket magert efter hela
   marken ähr bärgig, allenast ytterst wed ändan på skogen
   god betesmarck, betes hagar en till hwart hemman,
   medellmåttigt bete, <de>ss uthan twenne stycken små hagar som
   tilförne warit åker uptagen uthi, men nu för ofruch<t->
   samheter igenlagde och brukas för bete.
   Fiske uthi Hälgöö siön så medellmåttigt efter <en> < stor> dehl
   ähr gallstrand, dess utan en lijten dehl uthi Wada siön alle-
   nast ett katzeständ wid åhmunnen, föruthan hwad som
   de kunna bruka med Klingesboda som han på ägorna
   af gärdet ligger.
1. Det ena hemmanet ähr rustningsstam som rustas f<   > öfwerssten herr Fager-
   skiöld hafwer halfwa byn, utsår åhrligen,                                                                              12.  25.       65.
2. Det andra hemmanet ähr och rustas före af camereraren
   German hafwer den andra halfdelen af byn, uthsår åhrligen,                                                  12.  25.       65.
   Alle torpen tilhopa åhrligen utså,                                                                                            3.    8 1/2.  13.
   Godh och gilltig rörgång kring desse ägor
   NB. Öfwersten hafwer transorterat bort sin rustningz rättigheet til
   en köpman i Stokholm.

___________
1Fel för hårdwall.