A14:163(Beskrivning:)
   Geometrisk afmätninghz
   delineation öfwer Tiursåker1
   by i Uplandh, Waltuna härad,
   Hammarby sochn belägen, beståen-
   dhe af 6 heela chrone hemman
   och efter cronas jordebook tillsam-
   mans 32 1/2 öres landh som wälborne
   herr cammarrådh Hans Billing-
   skiöldh hafwer på rusthåldh och
   nu för tijden af cammarrådh
   sielf brukas. Hwilken by affatta-
   dhes åhr 1690 uti augusto af
                                                E. Walling.
   Till Tiursåker1 ähr twänne giärde
   till åhrs skifte.
   Wästergiärdet då för tijden i sedhe,
   hwilket är medh guul färga illumi-
   nerat.
A. Godh bärande lermylla, till                          32.    3.
B. Dito rööjordh som sällan gifwer sitt
   utsädhe, till                                                   28.  26.
                                                                ___________
                                                                       60.  29.
   Öster giärdet då för tijden i trädhe
   som ähr medh gråå färga öfwer-
   struket.
C. Leermylla, till                                              14.  20.
D. Dito klapperjordh,                                      10.  29.
E. Item sandh och jäsjordh, mycket
   sweksam,                                                     29.    5.
                                                           _______________
                                                                       54.  22.
   Engen består af starr och kiär-
   botten sampt hårdwall.
F. Kallängen, starr och fräckenbåtten,
   till 34 tunlandz widd hwilken
   då mycket wåta åhr infaller intet kan för
   watten skull bärgas, syns intet
   mehr kunna gifwa i medelmåt-
   tige åhr än 1 1/2 lass på tun landet,                                     51.
G. Myran, måsswall till 17 tun landz
   widd som i medelmåttige åhr
   intet mehr kan gifwa än 1 lass
   på tune landet,                                                                  17.
H. Elflötan, tufwig hårdwall till
   22 tun landz widd som intet mer
   kan gifwa i medelmåttige åhr
   än 1/2 lass på tun landet,                                                    11.
J. Kiärbåtten nyligen af Dalkar-
   lar uprögdh till 11 tun landz widd
   á 1 lass på tun landet,                                                        11.


K. Siöängen, hårdwall till 9 1/2 tun landz
   wijddh á 2 lass på tun landet,                                            19.
L. Långängen af samma slagz wall
   till 7 tun landz widd, men befans
   intet mehr kunna gifwa på tun
   landet än 1 lass,                                                                  7.
                                                                                _________
                                                                                         116.
            Torpet Elflöthan.
M. Det ena åhretz uthsäde sandblanndhad
   jordh,                                                             2.  18.
N. Det andra åhret af dito jordmån,                    2.   4.
O. Engwall i Elflötz engen,                                                       1/2.

              Torpet Myran.
P. Det ena åhret af sandblandad jordh,               1.  26.
Q. Det andra af jesjordh,                                   1.  31.
R. Engwall i engen Myran,                                                     1.

             Torpet Kallängen.
S. Det ena åhret sandhjordh,                                   20.
T. Det andra af samma slagz jordh,                    1.    2.
U. Höö uti giärdet, till                                                            1 1/2.

             Fiske till Tiursåker1.
   Ähr i siön Fysingen 5 nootwarp
   och 5 pahr kattseståndh.
   Ingen skough hwarken till
   giärdzlefångh eller wedhbrandh
   uthan små gran och biörk-
   buskar. Ey heller någhon
   uthmarck mehr än innom
   hanck och stöör.

   Blifwer altså utsädet på
   Tiursåker1 åhrligen,                                      57.  10 1/2.
  
   Torpens utsädhe åhrligen,                              4.  29 1/2.


(Karttext:)
Fiskmanz holmen.
Hargz egor möta på denne sijdan.
5 stena staf.
Beetz haga.
Sion2 Fysingen.
Kungz engen möter.
5 stena röör.
Odugelig hage medh små gran be-wuxen.
Ödes wreth.
Linda.
Torpet Kallän-gen.
5 stena röör.
5 stena staf
Odugeligh backa medh små granbuskar.
5 stena staf.
5 stena rör.
5 stena röör.
Trynninge egor stöta in till.
Odugelig steen backe.
Mangården.
Ladugården.
Tregårdh.
Liten hage.
Öhs holmen.
Quarn backen.
Odugeligh backar med biörk och tallbuskar be-wuxne.
Selte.
Linda.
Gammal ödes åker.
5 stena staf.
5 stena röör.
Torpet Elflötan.
Lin-dha.
Tienligit till mulbete.
Linda.
Kallberget.
Kallbergz röret.
5 stena staf.
5 stena rör.
Denne linea prätenderar Eggeby.
Ett röör på ett bergh.
Wijkz egor taga wijdh.
5 stena rör.
Eggby engh.
Fem stena röör.
Nible engh.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.


______________
1Ändrat till Torsåker.
2Fel för siön.