A14:167-8(Rubrik:)
Uplandh, Wahltuna häradt och Hammarby sochn.


Geometrijsch aff-
rijttningh på Hammarby medh dess åker, engh,
wretar och wreete ställen, hagar och hageställen, skogh
och fiskewattn, sampt torp och torpeställen
som medh dhess rätta röörgångh ähro begrepne,
affmät och delinierat. Anno 1685 aff J. Mörtt.


No.             Notarum explicatio.                                                   Tunnland.  Lass.
Litter.                                                                                                åker.         höö.
A.       Wästergården ähr.
1. Uthsäde dhet ena åhret af skarp leer och leermylla, till                    15 5/32.
2. Lindeswall ibidem, till                                                                        22/32.
< >. Höö af stoor engen i medell måttigh grähs wäxt,                                          10 1/2.
< >. Höö aff lillängen dito, till                                                                               2 7/8.
H. Höö af samslåtterne, till                                                                                   1.
3. Höö af hagan, till                                                                                            3 2/8.
4. Uhtsäde dhet andra åhret aff leer och leermylla,
   delss såug och sandmylla, till                                                          12 45/64.
5.Lindeswall ibidem, till                                                                       3 1/8.

B.         Lillegården ähr.
6. Dess uhtsäde dhet ena åhret aff skarp leer och leermylla,                 5 25/32.
7. Lindeswall ibidem,                                                                             8/32.
8. Dhess uhtsäde dhet andra åhret af leer och leemylla1
   delss sand och sandmylla, till                                                           4 18/32.
9. Lindess wall ibidem,                                                                      1 6/32.
F. Höö aff stoorengen i medellmåttigh grässwext,                                                 4 1/11.
G. Dess proportion af lill engen, till                                                                      1 1/8.
H. Dito af samslåtterne, till                                                                                     3/8.
10. Höö aff hagarn dito, till                                                                                 1 1/2.

C.           Dahlen ähr.
11. Dess uhtsäde dhet ena åhret, ähr af skarp leer och
   leermylla, till                                                                                 13 26/32.
12. Lindess wall ibidem,                                                                       21/32.
13. Uhtsäde dhet andra åhret af leer och leermylla,
   delss af sandh och sandmylla, till                                                   11 47/64.
14. Lindess wall ibidem,                                                                    2 7/8.
F. Höö aff stoor engen i medellmåttigh grässwext, till                                           9 3/4.
G. Höö af lillengen dito, till                                                                                 2 3/4.
H. Dito af samslåtterne, till                                                                                   7/8.
15. Höö aff hagarne, till                                                                                      3 1/2.

D.             Hollmen ähr.
16. Dess uhtsäde dhet ena åhret ähr aff skarp leer
   och leer mylla, till                                                                         13 26/32.
17. Lindesswall ibidem, till                                                                   21/32.
18. Uhtsäde dhet andra åhret af leer och leermylla
   sampt sandh och sandmylla, till                                                     11 47/64.
19. Lindesswall ibidem, till                                                                2 7/8.
F. Höö aff stoorengen  i medelmåttigh grähswext, til                                            9 3/4.
G. Dess proportion af lillengen, till                                                                      2 3/4.
H. Aff samslåtterne, till                                                                                         7/8.
20. Höö af hagarne, till                                                                                       3 1/2.
21. Söderwreten innehåller,                                                              2 1/2.
22. Norre wreten wedh siön, innehåller åker,                                    1 21/64.

E.            Uppgården ähr.
23. Hafwer uhtsäde dhet ena åhret af skarp leer och leer-
   mylla, till                                                                                     15 5/32.
24. Lindesswall ibidem,                                                                      22/32.
25. Uhtsäde dhet andre åhret af leer och leermylla
   sampt sandmylla, till                                                                    12 45/64.
26. Lindesswall ibidem,                                                                    3 1/8.
F. Höö aff stoorengen, till                                                                                 10 1/2.
G. Höö af lillengen, till                                                                                        2 7/8.
H. Aff sambslåtterne, till                                                                                     1.
27. Höö aff hagarn i medellmåttigh grähsswext,                                                   2.

            En uhrfiäll som brukass under
            wästergården ähr.
28. Uhtsäde dhet ena åhret af skarp leer och leermylla,                     4.
29. Lindesswall ibidem, till                                                                1 15/32.
30. Dhet andra åhret af leer och leermylla sampt sandh
   och sandmylla, till                                                                          1 21/64.
31. Lindesswall ibidem, till                                                                1 7/64.
32. En hage dher till hörigh öfwerwext medh skogh et2.
33. En enge teeg uti stoorengen, blifwer höö,                                                      1 3/8.

               Wähsby fiällen.
34. Hafwer åker dett ena åhret, till                                                    2 22/64.
35. Uhtsäde dhet andra åhret, till                                                          7/8.

                                                                                              Tunland.
                                                                                              och
               Swingarn, twenne torpare.                                       hölass.
36. Dess åker af sandblandat jordh innehåller,                         9 1/2 tunland.
37. Engh bekommit af stoorengen, till                                      7 lass.
38. Möllnarens wreet innehåller,                                               1/2 tunland.
39. Twenne engehagar weedh åhn som brukas
   aff en gamall fougde på Wahlstanähs sijdan.

              Torpet wedh kyrkian, cronans.
40. Dess åker innehåller,                                                         1 3/8.

              Torpet Skopan medh.
41. Dess wret et2, gref Bengtson.

              Torpet Storebo, cronans.
42. Dess wretar,                                                                     4 19/32.
43. Höö af wreten, till                                                             5.

              Kyrkebyn ähr.
44. Dess uhtsäde dhet ena åhret af leermylla,                          8 17/64.
45. Det andra åhret af dito jordmon, till                                  7 7/8.
46. Engen blifwer höö i medellmåttig grässwext,                    17 1/2.
47. Betesshaga,

             Röörgången kring om Hammarby
J. Den linien som skilljer Wahlstanähs ifrån
   Hammarby ägor på norre endan.
K. Den upwijste röörgång emellan Wähsby och
   Hammarby, wästan till.
L. Linien emellan Willunda och Hammarby.
M. Een linien eller rågången östan till som
   skilljer Wijk och Skiählby ifrån Hammarby
   och Kyrkeby ägor, hwilken mäst beståår
   af gierdes gårdar et2.
N. Den skillnan som Wähssby herren prätenderar, går efter
   gierdessgårdarna och häffden i åkern, men finnes
   inge rösen, hwarföre den platzen giöres disputabel.
O. Ähr den gambla åhn i stoorengen som Wahlsta-
   nähs will hafwa till skillnadt och icke föllja
   röserna, derföre den platzen och disputeras, et2.
P. Hammarby kyrkia.
Q. Klåckestapeln.
R. Kappelahns gården.
S. Kappelahns wreet.
T. Klåckare wretarna.
U. Dhess engetegar i stoorengen.
     5 stena röör.


(Karttext:)
Holme.
Wahlstanäs möter på den-na sidan.
  Wästegårdz hageställe.
  Lillegårdz hageställe.
  Dahlens hageställe.
  Hollmens hage.
  Uppgårdz hage.
Holme.
Wärka qwarn.
Bärg.
Wahlbärget.
Eek.
Fluer.
Giöhl
Berg.
Tallskogh.
Backe.
Holme.
Physingen lacus.
Byens samptelig betesshaga.
Bärgh.
Gamble wrete ställe.
Hög backe eller åhs.
Ungh tall och grahn skogh berget ort.
Wreete s< >lle.
Kalfholmen.
Här möter Wähsby ägor på denna sidan.
Kyrkebyn.
Wähszby.
Wijkz hemägor tager emot.
Norråsen ähr medh ung skogh af tall och grahn bewext.
Skiählby.
Dahlens wretestelle.
Lillegårdens.
På denna sijdan ähr Willunda ägor.
Skopan.
Storebo.
Grind.
Här möter Skiähl by ägor.
Wijkz skog.
Glädjen.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.

_____________
1Fel för leermylla.