A14:171            Descriptio.                                                                                  Åker.    Ängh.
                                                                                                             tunland.    winter lass.
   Skåhlhambra, 2 crone hemman.
A. Åkeren dhet ena åhret af sand, lee2 och klapper blandat jordmon, till   23.
B. Dhet andra ahret1 af dito jordemon, till                                                30.
C. Skåhlhambra torpet af dito jordemon,                                                   6.
D. Fiskiare torpet dito,                                                                              3.
E. Engiarna af starr och mossbotten medh torp ängiarna, in alles,                            60.

   Ingen skogh uthan hemma i giärdhen, elliest hafwa dhe hwar sin
   lijten hage, muhlbeete och gårdzfångh intet annorstädhes än i hagarna
   och giärdhena, elliest intet, lijtet fiske i Wahltuna siön.              __________________
                                                                                                              62.         60.
                     Grannarna.
1.  Johan Persson, 1 crone , sår åhrligen medh torp åkeren,                    15 1/2.    30.
2. Tommas Matsson, 1 crone, såhr åhrligen medh torp åkeren,               15 1/2.    30.

   NB. För dhen swaga jordemon och dhet manger dher finnes
   af skogh och muhlbete sampt fångskogh, så kan man
   intet högre wärdera hwardera af dhesse böndren
   in alles medh torp åkeren åhrligen uthsåå än 14 tunnor
   och höö på hwar 30 lass.

________________
1Fel för åhret.
2Fel för leer.